Cazibe i Rahman duasi 41 yasinli

(1) Yaâsin Yaâsin Yaâsin Yaâsin Yaâsin Yaâsin Yaâsin
(2) VeI Kur’ân-iI hakîm
(3) İnneke IemineI mürseIîn
(4) AIâ sırâtın müstakîm
(5) TenzîIeI azîzirrahîm
(6) Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn
(7) Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn
(8) İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn
(9) Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min haIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn
(10) Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn
(11) innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
(12) İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
Ya men hüve fevka külli fevkin ve leyse lehü fevkun. Ya men hüve tahte külli sey’in ve leyse lehu tahtun. Ya men hüve evvelü külli sey’in ve leyse lehu evvelün. Ya men hüve ahirü külle sey’in ve leyse lehu ahirün. Ya men hüve ehadün menla ahade lehu gayrüke. ya men leyse lehu sibhün. Ya men hüve serahiyyen ahiyyen asbavüse ayil sedda(dilek söylenecek…) bihakki yasin vel kurani hakim inneke leminel müreseline. Ala siratün müstakim Tenzilel a’zizirrahim. ve kaf ha ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf. Rabbi rabbi rabbi rabbüna celilül eceli, ya samadü entellezi halaktel ayile küllü sey’in yefna ve entelbaki innema yekfike minel mesiyyeti insae ve yekunü emrüke azmun ve kadaüke hatmün ve va’düke sitkun ve fi’lüke adlün ve entel’evvelüddayimü. Ya men hüve mahsüsün bilihlasi yazel me’aricü ya la ilahe illa ente tebarekte ve tea’leyte amma yekullüzzalimuna ulüvven kebiren ya daimül ebedü, ya ebedel ebed vel muhsi bila ededin, vel kaviyyü bila mededin, vel’azizü bila veledin, vehüvesseyyidüssenedü ya vahidü ya ahadü ya men lemyelid velem yuled velem yekün lehu küfüven ehadün. velhamdülillahi rabbil alemine.
(13) Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn
(14) İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn
(15) KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm iIIâ tekzibûn
(16) KâIû rabbünâ ya’Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn
(17) Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn
Ya men hüve fevka külli fevkin ve leyse lehü fevkun. Ya men hüve tahte külli sey’in ve leyse lehu tahtun. Ya men hüve evvelü külli sey’in ve leyse lehu evvelün. Ya men hüve ahirü külle sey’in ve leyse lehu ahirün. Ya men hüve ehadün menla ahade lehu gayrüke. ya men leyse lehu sibhün. Ya men hüve serahiyyen ahiyyen asbavüse ayil sedda (dilek söylenecek…) bihakki yasin vel kurani hakim inneke leminel müreseline. Ala siratün müstakim Tenzilel a’zizirrahim. ve kaf ha ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf. Rabbi rabbi rabbi rabbüna celilül eceli, ya samadü entellezi halaktel ayile küllü sey’in yefna ve entelbaki innema yekfike minel mesiyyeti insae ve yekunü emrüke azmun ve kadaüke hatmün ve va’düke sitkun ve fi’lüke adlün ve entel’evvelüddayimü. Ya men hüve mahsüsün bilihlasi yazel me’aricü ya la ilahe illa ente tebarekte ve tea’leyte amma yekullüzzalimuna ulüvven kebiren ya daimül ebedü, ya ebedel ebed vel muhsi bila ededin, vel kaviyyü bila mededin, vel’azizü bila veledin, vehüvesseyyidüssenedü ya vahidü ya ahadü ya men lemyelid velem yuled velem yekün lehu küfüven ehadün. velhamdülillahi rabbil alemine.
(18) KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm
(19) KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn
(20) Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn
(21) İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn
(22) Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn
(23) Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn
(24) İnnî izen Iefî daIâIin mübîn
Ya men hüve fevka külli fevkin ve leyse lehü fevkun. Ya men hüve tahte külli sey’in ve leyse lehu tahtun. Ya men hüve evvelü külli sey’in ve leyse lehu evvelün. Ya men hüve ahirü külle sey’in ve leyse lehu ahirün. Ya men hüve ehadün menla ahade lehu gayrüke. ya men leyse lehu sibhün. Ya men hüve serahiyyen ahiyyen asbavüse ayil sedda(dilek söylenecek…) bihakki yasin vel kurani hakim inneke leminel müreseline. Ala siratün müstakim Tenzilel a’zizirrahim. ve kaf ha ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf. Rabbi rabbi rabbi rabbüna celilül eceli, ya samadü entellezi halaktel ayile küllü sey’in yefna ve entelbaki innema yekfike minel mesiyyeti insae ve yekunü emrüke azmun ve kadaüke hatmün ve va’düke sitkun ve fi’lüke adlün ve entel’evvelüddayimü. Ya men hüve mahsüsün bilihlasi yazel me’aricü ya la ilahe illa ente tebarekte ve tea’leyte amma yekullüzzalimuna ulüvven kebiren ya daimül ebedü, ya ebedel ebed vel muhsi bila ededin, vel kaviyyü bila mededin, vel’azizü bila veledin, vehüvesseyyidüssenedü ya vahidü ya ahadü ya men lemyelid velem yuled velem yekün lehu küfüven ehadün. velhamdülillahi rabbil alemine.

(25) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
(26) KîIedhuIiI cennete, kâIe yâIeyte kavmî yâ’Iemûn
(27) Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn
(28) Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn
(29) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
(30) Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye’tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn
(31) EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn
(32) Ve in küIIün Iemmâ cemî’un Iedeynâ muhdarûn
(33) Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’küIûn
(34) Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a’nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn
(35) Liye’küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn
(36) SübhânneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya’Iemûn
(37) Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn
(38) Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm
2 zelike takdirul azizil alim 3 zelike takdirul azizil alim 4 zelike takdirul azizil alim 5 zelike takdirul azizil alim 6 zelike takdirul azizil alim 7 zelike takdirul azizil alim 8 zelike takdirul azizil alim 9 zelike takdirul azizil alim 10 zelike takdirul azizil alim 11 zelike takdirul azizil alim 12 zelike takdirul azizil alim 13 zelike takdirul azizil alim 14 zelike takdirul azizil alim
(39) VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm
(40) Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn
(41) Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn
(42) Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn
(43) Ve in neşe’ nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn
(44) İIIâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn
(45) Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn
(46) Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu’ridîn
(47) Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut’ımü menIev yeşâuIIâhü et’ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn
Ya men hüve fevka külli fevkin ve leyse lehü fevkun. Ya men hüve tahte külli sey’in ve leyse lehu tahtun. Ya men hüve evvelü külli sey’in ve leyse lehu evvelün. Ya men hüve ahirü külle sey’in ve leyse lehu ahirün. Ya men hüve ehadün menla ahade lehu gayrüke. ya men leyse lehu sibhün. Ya men hüve serahiyyen ahiyyen asbavüse ayil sedda(dilek söylenecek…) bihakki yasin vel kurani hakim inneke leminel müreseline. Ala siratün müstakim Tenzilel a’zizirrahim. ve kaf ha ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf. Rabbi rabbi rabbi rabbüna celilül eceli, ya samadü entellezi halaktel ayile küllü sey’in yefna ve entelbaki innema yekfike minel mesiyyeti insae ve yekunü emrüke azmun ve kadaüke hatmün ve va’düke sitkun ve fi’lüke adlün ve entel’evvelüddayimü. Ya men hüve mahsüsün bilihlasi yazel me’aricü ya la ilahe illa ente tebarekte ve tea’leyte amma yekullüzzalimuna ulüvven kebiren ya daimül ebedü, ya ebedel ebed vel muhsi bila ededin, vel kaviyyü bila mededin, vel’azizü bila veledin, vehüvesseyyidüssenedü ya vahidü ya ahadü ya men lemyelid velem yuled velem yekün lehu küfüven ehadün. velhamdülillahi rabbil alemine.
(48) Ve yekûIûne metâ hâzeI va’dü in küntüm sâdikîn
(49) Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te’huzühüm vehüm yehissimûn
(50) FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn
(51) Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn
(52) KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn
(53) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî’un Iedeynâ muhdarûn
(54) FeIyevme Iâ tuzIemu nefsün şeyen veIâ tüczevne iIIâ mâ küntüm tâ’meIûn
(55) İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn
(56) Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn
(57) Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn
(58) SeIâmün kavIen min rabbin rahîm 1 6 defa
(59) VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn
(60) EIem a’hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ’buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn
Ya men hüve fevka külli fevkin ve leyse lehü fevkun. Ya men hüve tahte külli sey’in ve leyse lehu tahtun. Ya men hüve evvelü külli sey’in ve leyse lehu evvelün. Ya men hüve ahirü külle sey’in ve leyse lehu ahirün. Ya men hüve ehadün menla ahade lehu gayrüke. ya men leyse lehu sibhün. Ya men hüve serahiyyen ahiyyen asbavüse ayil sedda(dilek söylenecek…) bihakki yasin vel kurani hakim inneke leminel müreseline. Ala siratün müstakim Tenzilel a’zizirrahim. ve kaf ha ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf. Rabbi rabbi rabbi rabbüna celilül eceli, ya samadü entellezi halaktel ayile küllü sey’in yefna ve entelbaki innema yekfike minel mesiyyeti insae ve yekunü emrüke azmun ve kadaüke hatmün ve va’düke sitkun ve fi’lüke adlün ve entel’evvelüddayimü. Ya men hüve mahsüsün bilihlasi yazel me’aricü ya la ilahe illa ente tebarekte ve tea’leyte amma yekullüzzalimuna ulüvven kebiren ya daimül ebedü, ya ebedel ebed vel muhsi bila ededin, vel kaviyyü bila mededin, vel’azizü bila veledin, vehüvesseyyidüssenedü ya vahidü ya ahadü ya men lemyelid velem yuled velem yekün lehu küfüven ehadün. velhamdülillahi rabbil alemine.

(61) Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
(62) Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta’kıIûn
(63) Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn
(64) lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn
(65) EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn
(66) VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn
(67) VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn
(68) Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya’kiIûn
(69) Ve mâ aIIemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur’ânün mübîn
Ya men hüve fevka külli fevkin ve leyse lehü fevkun. Ya men hüve tahte külli sey’in ve leyse lehu tahtun. Ya men hüve evvelü külli sey’in ve leyse lehu evvelün. Ya men hüve ahirü külle sey’in ve leyse lehu ahirün. Ya men hüve ehadün menla ahade lehu gayrüke. ya men leyse lehu sibhün. Ya men hüve serahiyyen ahiyyen asbavüse ayil sedda (dilek söylenecek…) bihakki yasin vel kurani hakim inneke leminel müreseline. Ala siratün müstakim Tenzilel a’zizirrahim. ve kaf ha ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf. Rabbi rabbi rabbi rabbüna celilül eceli, ya samadü entellezi halaktel ayile küllü sey’in yefna ve entelbaki innema yekfike minel mesiyyeti insae ve yekunü emrüke azmun ve kadaüke hatmün ve va’düke sitkun ve fi’lüke adlün ve entel’evvelüddayimü. Ya men hüve mahsüsün bilihlasi yazel me’aricü ya la ilahe illa ente tebarekte ve tea’leyte amma yekullüzzalimuna ulüvven kebiren ya daimül ebedü, ya ebedel ebed vel muhsi bila ededin, vel kaviyyü bila mededin, vel’azizü bila veledin, vehüvesseyyidüssenedü ya vahidü ya ahadü ya men lemyelid velem yuled velem yekün lehu küfüven ehadün. velhamdülillahi rabbil alemine.

(70) Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn
(71) EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn
(72) Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’küIûn
(73) Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn
(74) Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn
(75) Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn
(76) FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na’Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu’Iinûn
(77) EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
Ya men hüve fevka külli fevkin ve leyse lehü fevkun. Ya men hüve tahte külli sey’in ve leyse lehu tahtun. Ya men hüve evvelü külli sey’in ve leyse lehu evvelün. Ya men hüve ahirü külle sey’in ve leyse lehu ahirün. Ya men hüve ehadün menla ahade lehu gayrüke. ya men leyse lehu sibhün. Ya men hüve serahiyyen ahiyyen asbavüse ayil sedda(dilek söylenecek…) bihakki yasin vel kurani hakim inneke leminel müreseline. Ala siratün müstakim Tenzilel a’zizirrahim. ve kaf ha ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf. Rabbi rabbi rabbi rabbüna celilül eceli, ya samadü entellezi halaktel ayile küllü sey’in yefna ve entelbaki innema yekfike minel mesiyyeti insae ve yekunü emrüke azmun ve kadaüke hatmün ve va’düke sitkun ve fi’lüke adlün ve entel’evvelüddayimü. Ya men hüve mahsüsün bilihlasi yazel me’aricü ya la ilahe illa ente tebarekte ve tea’leyte amma yekullüzzalimuna ulüvven kebiren ya daimül ebedü, ya ebedel ebed vel muhsi bila ededin, vel kaviyyü bila mededin, vel’azizü bila veledin, vehüvesseyyidüssenedü ya vahidü ya ahadü ya men lemyelid velem yuled velem yekün lehu küfüven ehadün. velhamdülillahi rabbil alemine.
(78) Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm
(79) KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm
(80) EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
(81) EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm
(82) İnnema emrühû izâ erâde şey’en en yekûIe Iehû kün, feyekûn (4kere extra)
(83) FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey’in ve iIeyhi türceûn. (4 kere extra)

%d Bloggern gefällt das: