Sifali Dualar

 

Zihnin açılması ve hafızanın kuvvetlenmesi için okunacak dua : 

Her vakit namazından sonra 256 kere ” Yâ Nûr celle celâlühû “ ism-i şerifini ve Nûr suresinin 35. ayetini okuyanın zihni açılır ve hafızası kuvvetlenir.

Nur suresi 35. ayet
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Okunuşu :
Allâhu nûrus semâvâti vel ard(ardı), meselu nûrihî ke mişkâtin fîhâ mısbâhun, el mısbâhu fî zucâcetin, ez zucâcetu ke ennehâ kevkebun durriyyun, yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkîyyetin ve lâ garbiyyetin, yekâdu zeytuhâ yudîu ve lev lem temseshu nâr(nârun), nûrun alâ nûr(nûrin), yehdîllâhu li nûrihî men yeşâu, ve yadribullâhul emsâle lin nâsi, vallâhu bi kulli şey’in alîm(alîmun).
Anlamı :
Allah, göklerin ve yerin nuru’dur. O’nun nuru, içinde misbah (lâmba) bulunan kandil (ışık saçan bir kaynak) gibidir. Misbah, sırça (cam) içindedir. Sırça (cam), inci gibi (parlayan) yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı, ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eder (ulaştırır). Ve Allah, insanlara örnekler verir. Ve Allah, herşeyi en iyi bilendir.

  • Hucurat Suresi<-***->7 kere okunur hastanın üstüne üflenir veya suya üflenir içirtilir daha iyisi ikiside yapılır.

HUCURAT SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1. Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tukaddimû beyne yedeyillâhi ve resûlihî vettekûllâh(vettekûllâhe), innallâhe semîun alîm(alîmun).

2.Ya eyyuhâllezîne âmenû lâ terfeû asvâtekum fevka savtin nebiyyi ve lâ techerû lehu bil kavli ke cehri ba’dıkum li ba’dın en tahbeta a’mâlukum ve entum lâ teş’urûn(teş’urûne).

3.İnnellezîne yeguddûne asvâtehum inde resûlillâhi ulâikellezînemtehanallâhu kulûbehum lit takvâ lehum magfiratun ve ecrun azîm(azîmun).

4.İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurâti ekseruhum lâ ya’kılûn(ya’kılûne).

5.Ve lev ennehum saberû hattâ tahruce ileyhim le kâne hayran lehum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).

6.Yâ eyyuhâllezîne âmenû in câekum fâsikun bi nebein fe tebeyyenû en tusîbû kavmen bi cehâletin fe tusbihû alâ mâ fealtum nâdimîn(nâdimîne).

7.Va’lemû enne fîkum resûlallâh(resûlallâhi), lev yutîukum fî kesîrin minel emri le anittum ve lâkinnallâhe habbebe ileykumul îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum, ve kerrahe ileykumul kufre vel fusûka vel isyân(isyâne), ulâike humur râşidûn(râşidûne).

8.Fadlen minallâhi ve ni’meten, vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).

9.Ve in tâifetâni minel mu’minînektetelû fe aslihû beyne humâ, fe in begat ihdâhumâ alâl uhrâ fe kâtilûlletî tebgî hattâ tefîe ilâ emrillâhi, fe in fâet fe aslihû beynehumâ bil adli ve aksitû, innallâhe yuhıbbul muksitîn(muksitîne).

10.İnnemâl mu’minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettekûllâhe leallekum turhamûn(turhamûne).

11.Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ yeshar kavmun min kavmin asâ en yekûnû hayran minhum ve lâ nisâun min nisâin asâ en yekunne hayran minhunne, ve lâ telmizû enfusekum ve lâ tenâbezû bil elkâb(elkâbi), bi’sel ismul fusûku ba’del îmân(îmâni), ve men lem yetub, fe ulâike humuz zâlimûn(zâlimûne).

12.Yâ eyyyuhâllezîne âmenûctenibû kesîran minez zanni, inne ba’daz zanni ismun, ve lâ tecessesû ve lâ yagteb ba’dukum ba’dâ(ba’dan), e yuhıbbu ehadukum en ye’kule lahme ahîhi meyten fe kerihtumûhu, vettekullâhe, innallâhe tevvâbun rahîmun.

13.Yâ eyyuhân nâsu innâ halaknâkum min zekerin ve unsâ ve cealnâkum şuûben ve kabâile li teârafû, inne ekramekum indallâhi etkâkum, innallâhe alîmun habîr(habîrun).

14.Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum, ve in tutîullâhe ve resûlehu lâ yelitkum min a’mâlikum şey’â(şey’en), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

15.İnnemâl mu’minûnellezîne âmenû billâhi ve resûlihî summe lem yertâbû ve câhedû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebîlillâh(sebîlillâhi), ulâike humus sâdikûn(sâdikûne).

16.Kul e tuallimûnallâhe bi dînikum vallâhu ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), vallâhu bi kulli şey’in alîm(alîmun).

17.Yemunnûne aleyke en eslemû kul lâ temunnû aleyye islâmekum, belillâhu yemunnu aleykum en hedâkum lil îmâni in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

18.İnnallâhe ya’lemu gaybes semâvâti vel ard(ardı), vallâhu basîrun bimâ ta’melûn(ta’melûne).

 

  •  

Hz. Muhammed (s.a.v )’in Hadis-i Şerifine göre ‘Kim Hucurât sûresi’ni okursa Allah’a ibadet edenlerin sevabı kadar sevap verilir.” şeklinde buyurmuştur.

Hastalık çeken kimselerin 7 gün boyunca 7’şer defa suya üfleyerek okuması ve bu okunmuş suyun hastaya içirilmesi durumunda hastanın şifa bulacağına inanılır.

  • Tekasür Suresi<-***->7 gece ara vermeksizin akşam ve  yatsı namazlarından sonra Allah rızası için 4 rekat namaz kılınır(her rekatta fatihadan sonra 1.de tekasür, 2.de asr, 3.de kafirun, 4.de ihlas okunur) namaz bitince 10 istiğfar-100 salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammeİçerik123din ve ala ali seyyidina Muhammed) sonra her geceye mahsus (dua veya ayet) adedi kadar okunur sonra tekrar 100 salavat, 19 kere de en sondaki dua okunur.

1.gece:1000 defa leyse lehâ min dûnillahi kâşifetüy yâ gayâsel müsteğîsîne egninî

0062.gece:1000 defa La ilahe illa ente subhaneke innî küntü minez zâlimin

 

3.gece:1000 defa hasbünallahü ve niğmel vekîlnxc3

4.gece:1000 defa vağfü annâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirînAdsız

 

5.gece:1000 defa iyyâke nağbidü ve iyyâke nesteîn

Adsız1

6.gece:1000 defa yâ zül celâli vel ikram

Adsız2

7.gece:1000 defa ve üfevvidü emrî ilallahi innallâhe besirûm bil ibâd

Her gece, en son kere okunacak dua: Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.

atina

Yukarıdaki reçete çok kuvvetli bir reçetedir. AYRICA; Hapisten kurtulmak, sürüncemede olan davasını kazanmak için, imtihanlardalarda başarıya ulaşmak için, Evlenmek için, tıbbın tedavisinde aciz kaldığı hastalığı yenmek için de çok iyidir.

img_9640

 

img_9641

——

  • Lokman Suresi<-***->Dahiliye (iç) hastalıklar için hastaya okunur üflenir veya suya üflenir içirtilir daha iyisi ikisini de yapmak.
  • —–

Kanser gibi amansız hastalıklarda okunacak dualar

Allah Resulü(s.a.v) şöyle buyuuyor;

“Bir kimse bir kap içerisine bir miktar yağmur suyu biriktirir de o suya, Fatiha suesini (70) defa, Ayetül Kürsi ayetini (70) defa, İhlas süresini (70) defa, Muavveteyn surelerini (70) defa okursa varlığım ve kudretinde olan Rabbime yemin ederim ki, bir gün bana Cebrail(a.s) geldiğinde dedi ki;

“Ya Muhammed! Kim bu tertip üzere okunan sudan üst üste yedi gün içerse Allah o kmseden bütün hastalıkları giderir. Varlığını saran her hastalıktan vücudunu bir bir terk ederler.” (ed-Dürrü’n-Nazıym)

***Tüm sureler bir günde 7 gün yetecek kadar suya okunacak.

Kaynak:Arif Pamuk (şifalı dualar hazinesi)

img_7628

 

 

  • —–

img_7628

Biiznillah

 

img_7631

Kanser hastası olanlar Necm süresi 58. ayeti kerimeyi bir hafta içinde 70 bin okusun biiznillah şifa bulur.

ليس لها من دون الله كاشفة

“Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifeh.” Meali:: Onu Allah’tan başka açacak kimse yoktur.

—-

—-

Selamun Aleyküm;

Zeyd bin sâbit (R.A.) şöyle anlatmıştır:

“Geceleri uyuyamadığımı Resûlullâh’a şikayet ettim.
Resûlullâh bana bu duâyı okumamı emretti. Bu duâyı okudum ve Allâhü Teâlâ benden uykusuzluğu giderdi.
Ben de uykusuzluk ızdırâbından kurtuldum.”
Geceleri sıkıntıdan uyuyamayıp rûhu daralan ve uykusu kaçan kimse bu duâyı okumalıdır. Allâh’ın izniyle uykusuzluğu gidecek ve gecesini rahat sakin geçirip uyuyacaktır.

Allâhümme ğaretin’nücûmü ve hedeetil’uyûnü ve ente Hayyün Kayyûmün lâ’te’huzüke sinetün ve lâ nevmün yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi’leyli ve enim aynî

Allah’a Emanet Olun.

Tahmidiye duası okunuşu ve fazileti merak ediliyor. Tahmidiye duası cevşende yer alan dualardan biridir ve sırlı ayetler yer almaktadır. Yüce yaratıcımız kutsal kitabımızda „Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var“ buyurmaktadır.

 

Tahmidiye duası okunuşu ve fazileti hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Tahmidiye duası cevşenin on iki bölümünden birini oluşturan bir duadır. Dua etmek kulu hem yaratıcısına yakınlaştırır hem de huzura eriştirir.

TAHMİDİYE DUASI NEDİR?

Cevşenin 6 bölümü Tahmidiye duasından meydana gelmektedir.

Tahmidiye Duasında yine Celcelutiye ,Sekine, Ercuze gibi Altı isim vurgulanmıştır. Her bir isim verildikten sonra Kur’an-ı Kerim’den 9 adet sırlı ayet yer almaktadır ve Allah’u Teala’ya en çok şükretmemiz gereken nimet olan İman ve Nübüvvet özellikle tekrarlanarak hamdetmeyi unutmamız gerektiği hatırlatılır.

İsmi Azam bütün duaların kabul anahtarı olan Allahu Teala’nın sırrı yüksek bir ismidir. Tek bir kelime olduğu kesin olmayıp bir çok iismleri barındıran bir mübarek dua olabileceği gibi her insana has bir ismi azam olabileceği de öne sürülmüştür.Bu İsmi Azam ile ne dua edilirse kabul olur.

TAHMİDİYE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.

Bismillahirrahmanirrahim.

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus.

Feenzelallahu sekinetehu aleyh.

La yahzünühümu’l feze’u’l-ekber.

Yurzekune ferihine bima atahum.

Selamun Kavlem-mir-rabbir-rahim.

Ya naru kuni berdev-ve selama.

Lillezine amenu hüdev-ve şifaun.

Ve nünezzilu mine’l- Kur’ani ma hüve şifauv ve rahmetul-lilmü’minin.

1)Ve’lhamdu lillahi rabbi’l-alemin. Ale’l-imani billahi ve ala vahdaniyyetihi ve ala külli ismim min esmaihi te’ala ve ‘ala külli sıfatim min sıfatihi sübhanehu hamdem-bi adedi cemi’i tecelliyati esmaihi ve sıfatihi celle celaluhu mine’l-ezeli ile’l-ebedi la ilahe illa hu.

2)Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’r-risaleti’l-Muhammediyyeti ve’l-imani biha hamdem-bi-adedi hasenati Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve kemalatihi ve semeratihi ve fevaidihi ve bi- ‘adedi hasenati alihi ve ashabihi ve ümmetihi ‘aleyhi’s-salatu ve’s-selam.

3) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l –Kur’ani ve’l-imani bihi hamdem-bi –‘adedi meani’l Kur’ani’l mütesavvirati fi’l-efhami ve-bi-adedi kelimatihi ve hurufatihi’l mütemessileti fi’l-hevai ila ahiri’z zaman.

4) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-imani ve’l – Kur’ani ve’l-islami hamdem- bi-‘adedi’l-melaiketi ve’r-ruhaniyyati ve’l-enami ve tesbihatihim ve tahmidatihim ve tekbiratihim ve tehlilatihim fi-cemi’i’l-ezman.

5) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l- imani ve’l-Kur’ani bi-adedi’n-nucumi ve harekatiha ve sekenatiha ve zerratiha.

6) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-imani ve’l-Kur’ani bi-adedi’n-nebatati ve’l eşcari ve evrakıha ve ezhariha ve esmariha ve büzuriha ve tesbihatiha ve tahmidatiha.

7) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-imani ve’l-Kur’ani hamdem-bi-adedi’t-tuyuri ve’t-tuveyrati ve’l-hayvanati ve’l-huveynati ve asvatiha ve enfasiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha.

8) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala in’amatillahi aleyna bi’l-et’imeti ve’n-ni’ami hamdem-bi-‘adedi cemi’i’l-et’imeti ve’n-ni’ami ve enva’iha ve ravaihiha ve tu’umiha ve eczaiha.

9) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala in’amatillahi aleyna bi’l-imani ve’l Kur’ani ve bi-risaleti’n-nuri ve bileyleti’l-kadri ve’l-mi’raci ve’l beraeti ve’r-ragaibi hamdem-bi-‘adedi ‘aşirati dekaiki şehri ramadane ve bi-‘adedi hurufati risaleti’n-nuri’l-mektubeti ve’l-makrueti ila ahiri’z-zaman.

10) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-Kur’ani bi-‘adedi sevabati kiraeti kelimati’l-Kur’ani ve hurufihi min-evveli’n-nuzuli ila ahiri’z-zaman.

11) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-imani ve’l –islamiyyeti’l-leti hiye merdıyyatu rabbi’l-‘alemine hamdem-bi-‘adedi hasenati’l-mü’minine ve’l-müslimin.

12) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. ‘Ala ni’metil-Kur’ani ve’l-imani ve resaili’n-nuri hamdem-bi-adedi zerrati’l-kainati ve mürekkebatiha ve tesbihatiha.

13) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-Kur’ani ve’l-imani ve’l-islami hamdem-bi-‘adedi evrakı’l-eşcari ve emvaci’l-bihari ve katarati’l-emtari ve neğamati’l-atyari ve leme ‘ati’lenvari ve büzuri’l-ezhari ve nüvatati’l-esmari fi-cemi’i’l-asari ve’l-aktar.

14) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-imani ve’l-Kur’ani bi-‘adedi’l-ma ‘adini ve’l-mevalidi ve hassıyyatiha ve semeratiha ve menafi’iha.

15) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-imani ve’l-Kur’ani ve’l-islami hamdem-bi adedi’l-emlaki ve’l-ervahi ve’l-insi ve’l-canni ve’n-nebati ve’l-hayvani ve tahmidatiha ve tesbihatiha fi-cemi’i’l-ezman.

16) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-Kur’ani ve’l-imani ve resaili’n-nuri hamdem-meleel-berra ve’l-bahra ve’l-‘arşa ve’l-kürsiyye ve’l-arda ve’s-semae.

17) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-ahirati ve’l-imani biha hamdem-melee’d-dünya ve’l ahirah.

18) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-cenneti ve’l-imani biha hamdem-melee’l-cennati bi-‘adedi in ‘amatillahi te’ala ‘ala ehliha ebede’l-abidin.

19) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala küllim min-ni’amihi hamdem-bi-‘adedi külli ni‘amehi kema yeliku bi-cenabihi celle celaluhu.

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddus.

Bi-hakkı ismike’l-azami. Ve bi-hakkı ayati furkanike’l-ahkemi. Salli ala seyyidina Muhammedin rasulike’l-ekram. Bi-adedi zerrati vücudina. Ve bi-adedi aşirati dekaiki umrina. Ve hayatina. Ve enzil aleyna ve ala talebeti resaili’n-nuri’s-sekinete ve’t-temkine ve’l-ıtmi’nan. Kema enzelte ala nebiyyike’l-muhtari ‘aleyhi’s-salatu ve’s-selam.

Ve enzil aleyna ve ala talebeti resaili’n nuri’s sekinete ve’l-imanel-halis. Ve’l-yakine’l-kamile ve’n-niyyete’s-sadikate ve’l-metanete’l-etemme fi-hidmeti’l-Kur’ani ve’l-iman. Ve amin feze ‘ana bi-def’i’l-bid’iyyati’l-hailati an- şe airi’l-islam. Ve ferrih kulubena bi-i ‘lani’ş-şe airi’l-islamiyyeti an-karibi’z-zamani ve bi neşri resaili’n nuri bi kemali’r revaci beyne’l alemi’l islam. Ve sellimna ve sellim dinena. Vesellim resaili’n nuri ve talebeteha min tecavuzi’l mülhidin. Verzukna verzuk Üstazena Sa’iden Nursi radıyallahu anhu. Vezuk talebete risaleti’n nuri’s selamete ve’l afiyete fi’d-dini ve’d dünya ve’l ahirah. Veşfi emradana. Vec’ali’l-Kur’ane şifael-lena ve lehum min-külli dain.

Vec’alna vec’alhum mine’l hamdine’ş şakirine daima. Amin, ve’l hamdü lillahi rabbi’l alemine ve sallallahu ala seyyidina Muhammediv ve ala alihi ve sahbihi ecme’in. Amin. amin. amin

TAHMİDİYE DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber Allahu ekber.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ferdün. Hayyün. Kayyûmün. Hakemün. Adlün. Kuddûsün. ([1])

“Allah Peygamberinin üzerine huzur ve emniyet indirdi” (Tevbe:40)

“Emniyete alındıkları için en büyük korku ve dehşet veren kıyametin kopması bile onları korkutamaz” (Enbiyâ:103)

“Onlara rızıklar verilir, onlar Allah’ın ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler” (Âl-i îmran:169)

“Rahmet sahibi Rab’lerinden onlara söz olarak selâm gelir” (Yasin: 58)

“Ey ateş soğuk ve selametli ol” (Enbiyâ:69)

“Biz Kur’andan gelen ayetleri müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz” (îsrâ:82) [2](Bu kısıma kadar her hamd için tekrarlanır)

1- “Allah-u Teâlâya (c.c.) imana, Onun birliğine, isim ve sıfatlarından her birine; ezelden ebede kadar bütün isim ve sıfatlarının tecellîleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun ki kusur ve noksanlıktan münezzehtir Kendisinden başka ilâh yoktur”.

2- Muhammed’in risaletine ve o risalete imana; Muhammed Aleyhissalâtü Vesselamın yaptığı haseneler, üstün meziyetler sayılan kemâlâtı, sağladığı güzel neticeler ve faydalar sayısınca ve onun âl ve Âshâbı ve ümmetinin iyilikleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

3- Kur’an ve ona imana; Kur’an’ın akıllarda tasavvur edilen manaları sayısınca ve ahirzamana kadar havada temessül eden kelimeleri, harfleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

4- İman, Kur’an ve İslâm nimetine; melekler, ruhanîler ve insanlar adedince ve her zaman yaptıkları teşbihler, hamdler, tekbirler ve tehliller sayısınca Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

5-İman ve Kur’an nîmetine; yıldızlar ve yıldızların hareketleri, durmaları ve zerreleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

6- İman ve Kur’ân’a bitkiler, ağaçlar ve yaprakları, çiçekleri, meyveleri, çekirdekleri sayısınca ve yaptıkları teşbihler ve ettikleri hamdler adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

7- İman ve Kur’ân nimetine; kuşlar ve kuşcuklar, hayvanlar ve hayvancıklar sayısınca ve onların çıkardıkları sesler, aldıkları nefesler, yaptıkları teşbihler ve ettikleri hamdler adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

8- Allah’ın, üzerimize olan yiyecekteki ikram ve nimetlerine karşı; yemekler, nimetler sayısınca ve bunların çeşitleri, kokuları, tat ve parçaları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

9- Allah’ın üzerimize olan iman, Kur’ân, Risâle-i Nur; Kadir, Mîrac, Beraat ve Regâib gecelerindeki nimetlerine karşı, Kadir, Mîraç, Beraat, Regâib geceleri ile Ramazan ayının dakikalarının âşireleri ([3]) sayısınca ve ahir zamana kadar Risâle-i Nur’un yazılan ve okunan harfleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

10-Kur’ân nimetine; inişinden beri ahir zamana kadar okunan kelime ve harflerinin sevapları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

11- İman ve Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın rızası İslâmiyet nimetine karşılık; Mü’minlerin, Müslümanların yaptıkları hasenat adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

12- Kur’ân, iman ve Risâle-i Nur nimetine; kâinatın zerreleri, terkipleri ve yaptıkları tesbihatları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

13- Kur’ân, îman ve İslâmiyete; bütün asır ve çağlarda, bütün mekân ve beldelerde var olan, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, yağmurların katreleri; kuşların nağmeleri, nurların lem’aları, çiçeklerin habbeleri, meyvelerin çekirdekleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

14-İman ve Kur’an’a; madenler ve madenlerden meydana gelen mevcudatın, hususiyetleri, güzel meyve ve neticeleri ve menfaatleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

15- Kur’ân, iman ve İslamiyet’e; melekler, ruhlar, insanlar, cinler, bitkiler, hayvanlar ve bunlar tarafından her zaman dergâh-ı ilâhiye yükselen hamdler, teşbihler adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

16- Kur’ân, iman ve Risâle-i Nur nimetine; denizler, karalar, Arş ve Kürsiyi, yer ve gökler dolusu Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

17- Ahiretin varlığına ve ona imana; dünya ve ahiret dolusu Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

18- Cennetin varlığına ve ona imana; Cennetler dolusu ebediyen Allah’ın Cennet ehlinin üzerine olan nimetleri, ikramları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

19- Her bir nimetine; bütün nimetleri adedince, şanına ve Zatına lâyık şekilde Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

20- Ya Allah.. Ya Rahman.. Ya Rahim.. Ya Ferd. Ya Hayy.. Ya Kayyûm.. Ya Hakem.. Ya Adl.. Ya Kuddûs.

21- Senden bu isimlerinin ve İsm-i Âzamının hakkı için, en iyi bir surette hakkı batıldan ayıran Kur’ân olan Furkan-ı Ahkeminin ayetlerinin hakkı için, Resûl-i Ekremin olan Efendimiz Muhammed’e (s.a.v), vücudumuzdaki zerreler, ömür ve hayatımızda geçirdiğimiz dakikaların âşireleri adedince rahmet ve salât indir! Seçkin peygamberinin (s.a.v) üzerine indirdiğin gibi bizim ve Risâle-i Nur Talebelerinin üzerine sekînet, huzur, sebat ve itmi’nan indir! îman ve Kur’ân hizmetinde, bizim ve Risâle-i Nur Talebelerinin üzerine sekînet, tertemiz hâlis îman, kâmil ve olgun yakîn, sâdık ve doğru niyet ve tam bir metanet indir! İslâm şeâirinden korkunç ve dehşetli bid’aları defetmekle korku ve telaşımızı emniyete çevir!

22- Yakın zamanda İslâm şeâirinin ilânı ve Risâle-i Nur’un İslâm âleminde tam revaç bulup, yayılmasıyla kalblerimizi ferahlandır! Din düşmanlarının tecâvüzlerinden bizi, dinimizi, Risâle-i Nur’u ve talebelerini muhafaza eyle, selâmet ver! Bize, Üstadımız Said Nursîye (r.a.) ve Risâle-i Nur Talebelerine, dinde, dünyada ve âhirette selâmet ve afiyet ihsan eyle, hastalıklarımıza şifa ver. Kur’ân-ı, bizim ve onların dertlerine şifa kıl. Bizi ve onları devamlı olarak hamd ve şükredenlerden eyle! Âmin..

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Allah Efendimiz Muhammed’e, onun âl ve Ashabının üzerine salat ve rahmet indirsin.

Âmin, âmin, âmin.

 
 
Ismi Azam – Meleklerden Yardım Görmeye Vesile Olur

İmamı Yafi Hazretlerinin anlatğına göre ;

 

Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı dönemlerde Şam ile Medine arasında ticaret yapan bir adam vardı. ALLAH’u Teâlâ’ya tevekkülünden dolayı kervandakilerle gerekli istişarelerde bulunmaz ve konuşmazdı. Bir gün kervan Şam’dan çıkıp Medine’ye doğru ilerlerken atlı bir hırsız gelip o tüccara karşı silahını çekti ve hücum etti. Tüccar o şakiye:

“Ey Şaki! Ne yapıyorsun. Bakıyorum da benim malımı elimden almak istiyorsun. Bu ne hal?
Şaki şöyle dedi:

“Bu mal senin değil, benimdir. Ben senin canını almak istiyorum.”

Tüccar:

“Öyleyse bana biraz müsaade et. Abdest alıp 4 rekât namaz kılayım sonra istediğini yaparsın.” dedi.

Adam abdest alıp 4 rekat namaz kıldı ve ellerini göğe doğru kaldırıp şu duayı okudu ;

Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ źel árşil mecîdi yâ mübdiü yâ muídü yâ feģ álül limâ yürîdü es elüke bi nûri vechikelleźî lâ melee erkâne árşike ve es elüke bi gudratikelletî gadderte bihâ álâ ħalgike ve bi raĥmetikelletî vesiát külle şey in lâ ilâhe illâ ente eğiśnî yâ muğîśü eğiśnî yâ muğîśü eğiśnî yâ muğîśü

“Ey cümle yarattıklarına, özellikle de sevdiği kullarına sevgisi çok olan ALLAH’ım! Ey sevgisi çok olan ALLAH’ım! Ey sevgisi çok olan ALLAH’ım! Ey varlıklarının en büyüğü olan Arş’ın sahibi! Ey her şeyi yoktan var edip başlatan, ey her şeyi bir zaman için sona erdirecek olan. Ey istediğini istediği gibi yaratan! Senin varlığının hakkı için maksadımı sana arz ediyorum. Arş’ının her tarafı meleklerinle dopdolu. Senin sonsuz olan kuvvet ve kudretinden diliyorum. Her şeyi sen yarattıkların için tensip ve takdir buyurdun. ALLAH’ım senin rahmetinden, merhametinden diliyorum. Öyle bir rahmet ki her şeyi kuşatmıştır. Senden başka ibadet etmeye layık hiç bir ilah yoktur. Ancak layık olan sen varsın. Ey darda kalanları kurtaran ALLAH’ım! Beni de sen kurtar! Ey bunalanları kurtaran ALLAH’ım! Beni bu sıkıntıdan sen esenliğe çıkar. Ey her türlü bunalanların imdadına yetişen, onları felaha çıkaran ALLAH’ım! Beni de bu sıkıntıdan sen halas eyle. Sen hayatımı ve malımı bana bağışla.”

Dua bitince, 41 ata binmiş, eli mızraklı, yeşil elbiseli bir yiğit gözüktü. Gelen o zatı gören harami, tüccarı bırakıp ona yöneldi. O yiğit de haramiyi tuttuğu gibi yere yatırıp ellerini ayaklarını bağladı ve tüccarın yanına götürdü.

“Ey tüccar! Bu hırsız haydudu ellerinle öldür” diyerek onu öldürmesi için emir verdi. Tüccar:

“Ey yiğit! Bu zamana kadar ben hiç kimseyi öldürmedim. Sen kimsin ?” dedi.

O yeşil elbiseli yiğit şakiyi öldürdü ve şunları söyledi ;

“Gökte bulunan meleklerdenim. Birince kat göğün kapıları hareket edip açıldı. Bunun üzerine biz gökteki melekler : “Yeryüzünde yine bir olay var herhalde” derken ikinci kat göğün kapıları açıldı ve o kapıdan ateşler saçıldı ve Cebrail aleyhisselam meleklere şöyle seslendi :

“Ey melekler yeryüzünde bir kul sıkıştı. İsmi azam duasını okuyup ALLAH’u Teâlâ’ya gerekli münacatta bulundu ve yardım istedi. Ey melek sen derhal yeryüzüne in ve tüccarı çabuk o Şâki’nin elinden kurtar” dedi.

“Ey tüccar şunu iyi bil ki erkek kadın her mümin kişi her hangi bir işinde sıkışıp bunalsa, yardıma muhtaç hale gelse ve ALLAH’u Teâlâ’dan bu duayla yardım istese, gökyüzünün melekleri ALLAH’ın izniyle ona yetişir derhal ihtiyacını görürler. Dileği bu duanın bereketiyle kabul olur.”

Daha sonra o tüccar yoluna devam etti Medine’ye vardığında ALLAH Resulünü ziyaret etti ve başından geçenleri anlattı. Bu duanın sırrını Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem de istedi. ALLAH Resulü:

“Ey tüccar ALLAH azze ve celle senin diline telkinde bulunup sana güzel isimleri öğretmiş. Bu isimler ismi azamdır. Bir kul bu ismi azam ile dua ederse ALLAH’u Teâlâ kulunun bu duasını kabul eder” buyurdular.

duanın 11 kez okunmasını tavsiye ediyorum…

 
 
 
Hizbul Sakran(koruma kalkanı,yüksek enerji)

Bu duayı İmam Ebubekir yazmıştır.Şeyh Seyyid Ali nin virdidir.En yüksek kuran ayetlerinden oluşmaktadır. İmam Ebubekir Hizbul sakran duasını kadar çaresiz kaldığı zamanlarda düşmanların zarar vermemesi için bu duayı okumuştur.Düşmanları ona zara verememiştir. Bu dua gece ve gündüz bir defa okunur öncesinde Fatiha Tavasul yapılır.8 Fatiha ayrı ayrı bağışlanır.
Hizbul Sakran (En Yüksek Dua)

 

Faydaları zihinsel fiziksel koruma koruyucu kalkan sihri bozar ruhu kötülükten arındırır Hazine değerinde ölümcül hastalıklar için ilaç Doğa üstü güç bilgelik sinirli ve hırçın davranışlardan kurtuluş Yüksek enerji kötülüklere karşı koruyucu kötü niyetli insanların planlarını bozar Düşmanı yenilgiye uğratır. Büyü,sihir bozmak ve ölümcül hastalık tedavi uygulama 6 gün sabah ve yatsı namazdan sonra bir defa okunur.Bu dua büyü bozmak için çok etkilidir.

Kara Büyü,Büyü,sihir Bozmak ve Ölümcül Hastalıkların Tedavisi İçin 6 gün sabah ve yatsı namazından sonra bir defa okunur.Fiziksel ve zihinsel zararlardan kurtuluş ve rızık için faydalıdır.Okumadan önce Fatiha Tavassul yapılır.

Hizbul Sakran Duası Türkçe Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. 1-Elif, lam mim. 2-Zalikel kitabu lareybe fihi. Hüdenlil müttekin.3- ellezine yü’minune bil gaybi ve yukimunesselate ve mimma rezaknahüm yunfikun. 4-vellezine yü’minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike ve bil ahireti hüm yukinun.5- ulaike ala hüden min rabbihim ve ulaike hüm-ül muflihun. Ve ilâhukum ilâhun vâhid. lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm. Allahümme ittebiu kadimü ileyke beyyine yedeyyi küllü nefesin vela hayetin vela hazemin ve hadüvetin ve darrufetin yâ durifü bihe ehallü semavati vel erdı.ve külle şey’in hüve fi ilmike keiynün eveadüken ükâfimü ileyke yedeyyü zalike küllüh illa hüvel hayyul kayyum. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. lillahi ma fi semavati ve ma fil erdı ve intü bedü vemâ fi enefüsüküm evatüh eftüh fühü yuhasibeküm bihillahü feyegufiru limenü yeşe ve yüazzibü men yeteşeu vallahü ala külli şey’in kadir. Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr(masîru) Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne). Ve ene eşhedü bima şehidallahü bihi ve estevdiullahe hazihişehadete ve hiye li ve dia tün indallahi İneddine indallahil İslam. Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb(hısâbın). Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inneyyi ehdatü bidarabillah düvülühü maşeallah kufülühü lâ ilâhe illallah bebühü muhammeden resullullah Allahümme sallallahü aleyhi ve alihi ve sellem segufühü la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.ehade binemin Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.Amin Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. Kemmestede ratil melaiketü bil medineti rasuli bila hanüdegıyn vela surin min külli kaderin megadü verin vehaderin mehuzurin vemin cemii u işşeruzi tederrasune billahi min adüvine ve adavüllah minsegı aruşillah ila gai erudillah bimieti elifü elifü elifü la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. sinatühü laten kadih bimiati elifü elifü elifü la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.aziyyu metühü late nüşega bimieti elifü elifü elifü la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme ehadün erâdeniyyü bil süvüin minel cinni vel ünsi ve ülvi ufüşi ve gayyir himümin seiril mehâfükâti beşerin evû şeydani evû sultani el vesvesi ferudüde fezarahün finitükesin ve kulübehüm fi vesvesi ve eydiyehüm fi ifülesin ve eve bi gumüin mine ricüli fi cebalin yedülehu bimi ati elifü elifü elifü la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. ve sallallahü seyyidina muhammedin ve alâ alihi ve sellem Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun – veselamun alel murselin – vel hamdülil lahi rabbil alemin el fatiha Dua bittikten sonra zikir çekilir 325 defa „Yâ Latif“ 125 defa „yâ Kaviyyü yâ Metin iküvü şerre zalimin.“ 325 defa „hasbünallahü ve nimel vekil“ 1000 defa “ Lâ İlâhe illallah „

Ya Rabbi, duayı okurken ve niyetlenirken yapmış olabileceğim hatalardan dolayı bağışla ve onları düzgün okumuş ve niyet etmiş gibi kabul eyle lütfen. (Fatiha oku) Amin“

Zenginlik Duası

 

Zenginlik duası, Yüce Allah zenginliği Arzu ettiği kullara verir. Bir Müslümanın zengin olamıyorum diye hayıflanması doğru bir tutum değildir. Zengin olup, dünya hevesine ve geçici zevklerine kapılarak, Allah’tan ve hayırlı amelden uzaklaşmaktan ise, kendine yetecek kadarı ile yetinip, imanlı bir mümin olarak yaşamak en güzelidir. Tabii bununla birlikte hem imanlı hemde zengin olup bol zekat verebilmekte oldukça önemli bir ameldir.

 
Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadisi şerifinde “ihtiyacınız olan her şeyi yüce Allah’tan C.C isteyiniz, ayakkabınızın kaybolan ipini bile“, buyurmaktadır. Bu hadisten de anlaşılacağı gibi her sıkıntının giderilmesinin Allah u tealadan istenileceği gibi, zengin olmak için dua etmekte bir mahsur yoktur. Zira dua başımıza gelecek belaları ve güzellikleri istediğimiz yönde belirleyen bir unsurdur.
 
Zengin Olmak İsteyen Bir İnsanın Yapması Gerekenleri Şu Şekilde Sıralayabiliriz:
  • Sabah erken kalk ve güneş doğarken uykuda bulunma,
  • Sabah namazını kıldıktan sonra veya evvelinde ve akşam namazlarından sonra, Vakya suresini yanlışsız Arapçasından oku.
  • İstiğfarı çoğalt, namazlarını eksiksiz olarak kıl ve sonrada “ ya Yabbi bana bol bol zekat vermeyi nasip et diye dua ve niyaz da bulun. Ve sabah namazının sünneti ile farzı arasında 9 defa Ayetel kürsü ve arkasından 19 defa ‚‚Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün Hayyun Kayyumün Hakemün Adlün Kuddusün. Veter zugu men teşaşaübigayri hısab. Arkasından Subhanellahi ve bihamdihi sübhanallahil azıym. Bihamdihi estağfirullah el azıym ve etubu ileyk. Duasını oku. Bunları yerini getiren kimse Allah’ın izni ile zengin olur…
Celcelutiye duası,
 
Rızk bolluğu ve işlerinin yoluna girmesini, isteyen kimse aşağıdaki beyti günün her hangi bir vaktinde 7 defa okusun. Allah’ın izni ile rızkı bollaşacak ve feraha erecektir.
 
‚Ve barik lenallahümme fi cem ikesbine Ve hulle uggudel usri biyayuhin irtehat“
 
Anlamı: Ey Allah’ım bütün işlerimizi bize bereketli kıl ve her şeyi kolaylaştıran “hu“ isminle bütün zorluk düğümlerini çöz.

Çok Etkili Diğer Bir Zenginlik Duası Da Budur:

Aşağıdaki duayı mal mülk sahibi olmak isteyenler, manevi yönden yüksek mertebelere erişmek isteyenler, servetinin çoğalmasını ve bol zekat vererek itibar görmek isteyenler günün her hangi bir vaktinde en az 4 defa okumaya devam etmelidir. Fakat günde 41 defa okurlarsa daha etkili olur ve kısa sürede netice alırlar. Çok etkilidir. Bunu uygulamaya devam edenler kısa sürede mallarına mal kattıklarını göreceklerdir. Ayrıca helal yoldan para kazanacakları için, zenginliğin getirdiği bazı huzursuzluklardan da emin olacaklardır. Allah’ın izniyle…

Bismillahirrahmanirrahim Kulillahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü vetüzillü men teşaü bi yedikel hayr inneke ala külli şey’in kadir Tülicül leyle fin nehari ve tülicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi gayri hisab.“

Her gün ya Vehhab Esmasını sayısız çekebildikleri kadar çekmeye devam edenler bol rızka ve zenginliğe mazhar olur.

Ya ilahel alihetir-refiy-ı celalüh.“Bu duayı her gün 20 defa okumayı alışkanlık haline getirenler fakirlikten kurtulur. Okuyan kişinin rızk kapılarının açılmasına vesile olur.

Ya ganiy, Ya cevad, Ya latiyf, ya Ekremül Ekremin, Ya Keriym, Ya Rahıym, Ya Habib, Esmalarını gün içinde aklınıza geldikçe zikredin. ister belli bir sayınız olsun. isterse, sayısı belirsiz olsun. Bu Esmalar helal rızk kapılarının açılmasına ve kişinin zengin olmasına vesile olacaktır.

Zenginlik için çok etkili bir dua şekli:

7 gün boyunca yatsı namazını kıldıktan sonra iki rekat namaz kılın. Her iki rekatında da fatihadan sonra Ayetel Kürsi okuyun. Son secdeden kalmadan evvel, Ya Hu, Ya men Hu, la ilahe illa Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü ve inneke ala külli şeyin kadir“ duasını okuyarak secdeden kalkın ve namazınızı bitirin. Daha sonra israfı umar duasını okuyun. 3 adet Elhamdülillah, 7 adet selavat, 7 adet besmele ve 100 adet La ilahe illallahul melikül hakkun Mübin Muhammedur resullullahi sadıkül vağdül emin.“ okuyarak, istediğiniz duayı veya zengin olmak isterseniz Allah’ım bol bol zekat vermeyi nasip et diye dua edin. Yüce Rabbimiz bu duaların hürmetine rızk kapılarını açacaktır… Siz yeter ki, inanın…

Sevdiğinin Araması İçin Dua

 

Sevdiğinin araması için dua, biz insanların istekleri maalesef hiç bitmez. Paramız olsun diye dua ederiz, evimiz olsun diye dua ederiz, arabamız olsun diye dua ederiz, sağlık için dua ederiz, evet yani sürekli bir şeyler ister ve ardından dua ederiz. Acaba bu isteklerimiz olsun diye sadece dua etmek yeterli mi? Tabi ki de hayır. Duanı edersin fakat gereken çabayı göstermeli ve yapılması gerekenleri de yapmalısın ki duaların kabul olsun. Düşünsenize sadece dua ederek ev sahibi, araba sahibi yada ne bileyim mal mülk sahibi olunsaydı bu kadar insan neden ekmek peşinde koşup çalışsın değil mi ama. Boşuna mı söylenmiş onca anlamlı söz, emek olmadan yemek olmaz. Şimdi gelelim konumuza sevdiğinin araması için dua et et tabi de önce bir kendini sorgula, acaba suçlu ben miyim, çok mu kırdım diye önce hatalı taraf kim araştır. Sen hatalı değilsin ve buna rağmen baktın aramıyor, sen ara. Hem artık sadece telefon da değil iletişim aracı mesaj at, facebookdan yazış yani bir çok yol var ulaşmak için sevdiğine. Ama durum vahimse aradın ama dönmediyse, mesajlarına da cevap yoksa işte o zaman dua etmeye başlayabilirsin. Peki böyle durumlarda sevdiğin seni arasın diye hangi dua okunmalı şimdi beraber bakalım.

 
Bismillahirrahmanirrahim
 

Allahümme salli ala seyyidine muhammedin nüriz-zati ve sırrış-şerri fi cemiıl esmai ves-sıfati ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

 
Bu dua nın 100 defa okunması gerekiyor, sevdiğin kişi seni hemen arasın diye. Abdestini alıp namazını kıldıktan sonra duanı edersen daha makbul olur. Birde insanları kırmayan özünde iyi niyetli bir insan isen Yüce Allah dualarını daha çabuk kabul edecektir. Tabi duayı ederken inanmakta çok önemlidir. Eğer gerçekten inanarak dua edersen Rabbim hiç bir kulunun açtığı eli ettiği duayı geri çevirmeyecektir. Ama eğer inanmayarak dua edip belki olur dersen o dua zaten kabul görmeyecektir. O yüzden tüm dualarınızı içtenlikle ve inanarak yapın. Sen sen ol sevdiğin insanı kırmamak için elinden geleni yap. Çünkü artık günümüzde gerçek sevgi, gerçek aşk çok zor bulunuyor. Bulunca da değerini bilip kaybetmemek gerekiyor. Bu duayı sadece aşık olduğunuz birinin araması için değil, kırgın olduğunuz, küs olduğunuz yada uzakta olup sizi unuttuğunu düşündüğünüz yakınlarınız, arkadaşlarınız, dostlarınızın sizi aramaları içinde okuyabilirsiniz.

Adet Olmak İçin Dua

 

Adet olmak için dua, adet, sağlıklı olan her bayanın yaşamında olan bir vücut fonksiyonudur. Bu çoğu kişilerde düzenli olarak her ay görülürken, bazı kişilerde de düzensiz olabilmektedir. Bayanlarda adet döngüsü denilen süreç, menopoz dönemine kadar bu şekilde böyle devam etmektedir. Kişilerin vücut yapısına göre adet dönemi sancılı olarak sürebilir. Bu çoğunlukla adetten birkaç gün önce başlar ve adetin bitmesi ile de sona ermektedir. Ancak sancılı bir adet dönemi geçiriyorsanız eğer ağrı kesicilerden faydalanabilir veya adet ağrısı için çeşitli fayda sağlayan bitki çayları da tüketilebilir.

Adet olmak bazı kadınlar için çok sancılı olup kişinin yaşamını karartabiliyor. Öyle ki adet göremeyen bayanlarda çeşitli psikolojik ve bedensel rahatsızlık görülebiliyor. Adet kanının gitmesi ve bu işin de her ay olması bayanın sağlığı için çok önemlidir. Gebelik süreci ve menopoz süreci hariç, bayanlar ayın bazı günlerinde adet olması sağlık için gerekli bir şeydir. Ancak adet göremeyen veya düzensiz adet gören bayanların mutlaka bir uzman doktordan yardım alması gerekir. Eğer sağlık açısından kişinin adet olmasına bir mahsur yoksa dua etmesi kişiye fayda sağlayacaktır. Dua ile birlikte kişinin tedavi olması gereken bir durumu da varsa mutlaka tedavi olması gerekir.

Dua her kapının anahtarıdır ve kişiyi doğru yola götürür. Aynı zamanda kuranı kerimin her harfinde şifa vardır. Allah’ın da Şafi ismi ile kişinin şifa bulacağı hiç şüphesizdir.

Adet Olmak İçin Dua;

„Bismillahirrahmanirrahim“

Allah’ım salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min-cemi’il-ehvali vel afat. Ve takdi lena biha cemial hacat ve tutahhiruna biha min-cemii’s-seyyiat ve terfe’una biha a’la’d-deracat ve tubelliğuna biha aksa’l-ğayat min cemiil-hayrati fi’l-hayati ve ba’del-memat birahmetike Ya erhame’r-rahimin. Hasbunellahu ve ni’mel vekil, ni’mel Mevla ve ni’me’n-nasir. Ğufraneke Rabbena ve ileyke’l fi-lhayati ve ba’del-memat birahmetike Ya erhame’r-rahimin. Hasbunellahu ve ni’mel vekil, Mevla ve ni’me’n-nasir. Ğufraneke Rabbena ve ileyke’l-masir.“

Yazılan bu çok faydalı ve tesirli olan duayı adet olmadığınız günlerde okumanız fayda sağlayacaktır. Özellikle abdest alıp ve kıbleye doğru dönük okumak daha etkili olacaktır. Çok etkili bir dua olan bu duayı, sadece adet olmadığınız zamanlarda değil Allah Tealadan başka bir dilekte bulunmak için de okuyabilirsiniz. Hiç şüphesiz ki Allah duaları kabul edendir. Duaların kabul olması için de öncelikle kişinin nasıl ve ne şekilde dua ettiği de önemlidir. Dua yaparken samimi olmak ve canı yürekten istemek gerekir. Allah kullarına isteyin, isteyin ki veriyim diyor. Öyleyse kullarında istemesi ve karşılığında hem şifa hem de maneviyat alması kaçınılmaz olacaktır.

„Bismillahirrahmanirrahim“

„La ilahe illallahü vahdehü la serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad“ Bu duayı sıkıntılı hallerde okumak kişiye fayda sağlayacaktır. Her hangi bir sağlık sıkıntısı içinde okunabilir. Aynı zamanda adet göremeyen bayanların duayı okuması ve niyetini söylemesi ile duası gerçekleşecektir. Allah’ın izni ile kişi istediği şifa bulacaktır.

„Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil’ahireti haseneten ve kina azaben nar“

Anlamı: Allah’ım! Ey Rabbim! Bizim dualarımızı geri çevirmeyen yüce yaratıcı, bu dünyada iyilik ver. Ahrette de iyilik ver.

Allah’ın izni ile kalpten edilen her hayırlı duanın gücü ile faydasını da kısa zamanda görürsünüz. Dua için abdest almış ve Allah’a yönelmiş her insan, hayatın bir anlamı ve mamasını olduğu bilerek yönelir. Öyle ki her hayırlı dua edildiğinde melekler de amin diyerek kişiye eşlik etmektedir. Allah da kişinin ettiği duayı bilir, işitir ve görür kişi ne halde dua ederse onu en iyi Allah bilir. Önemli olan tabi ki kişinin hayırlı dualar etmesidir. Başkasının zarar görmesi için edilecek dua kişiye hiçbir fayda sağlamayacağı gibi dönüp dolaşır sahibini bulacaktır. Bu nedenden dolayı da her zaman hayırlı dualar etmek ve öncelikle de başkalarının hayrına dua etmek daha çok fayda sağlayacaktır.

 

asik cin ruqya

ZINAFEHSAAYETLERIV3

 

 

Ümmü Sıbyan Duası Nedir? Belirtileri nelerdir?

Ümmü Sibyan Duasının arapça okunuşu ve yazılışı…

Ümmü Sıbyan Duası Nedir ve Niye Taşınır?

Ümmü Sibyan Duasının Arapçası ve Okunuşu,

Ümmü Sibyan Hastalığının Belirtileri nelerdir?

Nazardan ve büyüden kurtulmak için Ümmü Sibyan Duası?

Cinlerden korunmak için ümmü sibyan duası

Rızık ve bereket için ümmü sibyan duası.

Boy Hamaili Ümmü Sıbyan Duası Büyük Bir Korunma Duasıdır.
İçeriğinde Esma ül Hüsna ve Vekf Yani Korunma Ayetleri Bulunan Eşsiz Bir Korunma Muskasıdır.

Bu Ayetler Ve Duaların İnsanı Kötülükten, Nazardan ve Cin Büyü Gibi Musallatlardan Koruduğuna inanılmaktadır.

Ümmü Sıbyan İnsanlığın Helakı İçin Çalışır.

Ümmü sıbyan nedir? Ümmü Sıbyan / (Ümmü Sübyan) dişi bir şeytanın ismidir. Yegane amacı, gayesi insan soyunu kurutmaktır. Bunun için yemin etmiştir ve hep bu gaye için mücadele eder. Musallat olduğu kişiler mutlaka Ümmü Sıbyan Muskası / duası taşımalıdır.

Hamile kadınlara ve karnındaki bebeğe, yeni doğmuş bebeklere ve anneye musallat olur. Bunlar haricinde 65 yaş üstü erkek ve kadınlara da musallat olur ve hastalanarak ölümüne yol açar.

Musallat olduğu bebekler üzerinde hamilelikte düşük, havale, sebepsiz ağlamalar, gece sıçrayarak uyanmalar yada hiç uyuyamama, özürlü doğum, hastalıklı doğum, cam kemik hastalığı, down sendromu, otizm, gelişmemiş vücut vb hastalıklara yol açar. En hafif etkisi ise hiper aktiflik ve sürekli musallatlı yaşamdır.

Bu şekilde bebeği, ya doğmadan yada doğduktan sonra telef etmeye çalışır. Ümmü Sıbyan‘ a maruz kalan anne ve bebek ya hamilelikte sürekli düşükle karşılaşır, hiç doğum olmaz yada eğer düşük olmadan doğum oldu ise yukarda saydığımız tedavisi olmayan hastalıklarla yaşamaya maruz kalıp pasif bir birey olarak tekrar üreyememe ve pasif bir hayata mahkum olmaya sebep olur. Düşük esnasında bazı durumlarda bebekle birlikte anneninde hayatı tehlikeye girer ve bazı durumlarda anne hayatını kaybeder.

Ümmü Sıbyan’dan Nasıl Korunurum:

Bir kişide büyü varsa bunu çözdükten ve kalan tesirleri sildikten sonra eğer bu kişiye tekrar büyü yapılmıyorsa koruma taşıması şart değildir, fakat „Ümmü Sıbyan“ böyle değildir, uygulayıcı musallatı alsa dahi bir müddet sonra yerine yenisi mutlaka gelir. Ümmü sıbyan tesir ettiği kişilere kendi şeytan çocuklarından birini yada bir kaçını musallat bırakıp gider, yani bunları alsan bile yerine mutlaka yenisi gelecektir, bu sebeple Ümmü sıbyan musallatı olanların ömür boyu koruma taşıması şarttır.

Ümmü Sıbyan‘ a maruz kalmanın bir sebebi yoktur. Tamamen şansa kalmış bir ihtimaldir. Ama bu ihtimali yükselten bazı faktörler vardır bunların ilki çocuk sahibi olacak anne yada babanın büyülü olması bu ihtimali yüzde 97 artırır, kalan yüzde üç çok şanslı kişilerdir. Mutlaka haberleri olmadan bir korumaya girmişlerdir (Herhangi bir aile büyüğünün ve ya bir dostun duası gibi).

Parlak insanların ve ilmi olarak soylu kişilerinde çocukları torunları bu tehlikeye daha açıktır. Çünkü gelecek olan bebek mutlaka atasının izinden gidecek ya bir maneviyat büyüğü olup insanlara faydalı olacak yada belki bir önder belki bir bilim adamı olup insanlığı geliştirecektir. İşte bu sebeple ümmü sübyan bunu engellemeye çalışır.

Sübyanlık diye bir şey var mıdır? Hamile bayanların sübyan muskası yaptırması caiz mi 

Sübyan kelimesi çocuklar anlamına gelir. Subyanlık –daha doğrusu ümmü subyan- ise, çocuklara bir çeşit cinlerin musallat olma hastalığıdır.
Şuna dikkat etmek gerekir ki, eskiden tıp bilimi gelişmemiş olduğundan, çocuklarda meydana gelen bazı psikolojik veya biyolojik rahatsızlıkları da rahatlıkla sübyan olarak adlandırabiliyorlardı.
Bizce, şekli ne olursa olsun çocuk rahatsızlığında, önce mutlaka bir çocuk uzmanına göstermek gerekir. İcap ederse, daha sonra bir psikiyatriste götürmek lazımdır. Çünkü, diğer metotlarda çok su-i istimaller olur, teşhislerin büyük çoğunluğu -tecrübeler göstermiş ki- yanlıştır. Örneğin çocuğun kusması, ağzından salyanın akması bu hastalığın belirtisi olarak kabul edilmektedir(bk. Er-Rahmetu fi’t-Tbbi ve’l-Hikme, s.249). Halbuki bu günkü tıpta, bunlar çok daha farklı olarak değerlendirilmektedir.

Muska konusuna gelince:

Muska kelimesi bazı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyna asılan veya üstte taşınan yazılı kağıt; üç köşeli şekilde katlanmış şey; üç köşeli bir nüsha manalarında kullanılır.

Muska kelimesinin aslı „nüsha“dır. Arapça nüsha’dan Türkçeye bu şekilde, değişerek geçmiştir. Buna Kuzey Afrika’da „hurz“, Doğu Arabistan’da „hamaya“, „hafiz“ yahutta „maâza“, Türkiye’de „muska“, „nusha“ veya „hamail“ denir. Hadis ve fıkıh kitaplarında, „rukye“ olarak geçmektedir.

Muska, genellikle olası bir hastalıktan korunmak veya tedavî amacıyle yazılarak taşınır. Çoğunlukla üçgen biçiminde meşin, teneke, gümüş ve altın kalplar içine konarak boyna asılır ya da kola takılır. Dört köşeli veya kalp biçimiııde kaplara da konan hamail, bütün İslâm dünyasında yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Muskalara yalnızca sûre, ayet, hadis veya bir dua yazıldığı gibi, Allah’ın, meleklerin, efsanevî kişilerin adları, anlaşılmaz tılsımlı sözler, simgeler, yıldız işaretleri, rakamlar, rumuz ve işaretler, insan ve hayvan resimleri ile garip harf şekilleri de yazılıp çizilmiştir. Sûre, ayet, hadis ve duanın yazıldığı muskalar İslâm dönemine; diğerleri ise, İslâm’dan önceki batıl inanç ve hurâfelere aittir.

İslâm fıkhı âlimleri, zararı gideren şeyleri üçe ayırmışlardır: Birincisi, açlık için ekmek yemek ve susuzluk için su içmek gibi kesin olanlarıdır. İkincisi, tıbbî tedâvilerin bir kısmı gibi muhtemel (maznûn) olanlardır ve üçüncüsü de, okuyarak tedâvi gibi, etkisi ihtimalli olanlardır. Zararı gidereceği kesin olan şeyi kullanmak farz ve onu terketmek haramdır. Muhtemel olanı yapmak iyidir. Ancak onu terketmek haram değildir. Üçüncü türünü yapmak da caizdir (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul 1970, IX, 6395 vd.).

Dolayısıyle İslâm’a göre nazar, korku ve benzeri bazı psikolojik hastalıklar için sûre, ayet, hadis ve duaları okumak ve yazıp bir yere asmak caiz kabul edilmiştir.

Her şeyden önce İslâm dini, insan sıhhâtinin korunmasına ve hastalandığı zaman tedâvî görmesine son derece önem vermiştir. Ebu Hureyre, İbn Abbâs ve İbn Mes’ûd’tan rivâyet edildiğine göre, birisi Hz. Peygamber (s.a.s)’in huzuruna gelerek, „Ya Rasûlallah, gerektiğinde tedâvi olalım mı?“ diye sormuş. Hz. Peygamber (s.a.s) bu soru üzerine: „Ey Allah’ın kulları tedâvi olunuz. Yüce Allah ihtiyarlığın dışındaki her hastalığın şifâsını da yaratmış“ diye buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 1; et-Tirmizî, Tıb, 2

Ebu Sâîd kanalıyla rivâyet edilen bir hadiste, Hz. Peygamber (s.a.s)’in muavvizeteyn* (Felak ve Nas) sûreleri nazil oluncaya kadar, insan ve cinlerin nazarlarından Allah’a sığındığı açıklanmaktadır (et-Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mace, Tıb, 33).

Hasta olan bir insanın dua etmesi ve okuması câiz olduğu gibi, salih kimselere bunu yaptırmak da câizdir. Hz. Aişe (r.a)’dan şöyle rivâyet edilmiştir: Hz. Peygamber (s.a.s) hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi: „Ey Allah’ım, ey insanların Rabb’ı, şu hastalığı götür, şifâ ver, şifâ veren Sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Hastalığı ortadan kaldıracak bir şifâ ver“ (İbn Mace, Tıb, 35, 36).

Bu ve benzeri rivâyetlere göre, okuma ve yazma sûreti ile tedâvî caizdir. Ancak bunun için bazı şartlar vardır. Bu şartları şöyle sıralamamız mümkündür:

1- Okunan ve yazılan şey sûre, ayet, hadis veya manası anlaşılan dua olacak.

2- Manası bilinmeyen bir takım isim, harf, resim ve işâretler kullanılmayacak.

3- Tıbbi tedâvide olduğu gibi, burada da şifâ verenin yalnız Allah olduğuna inanılacak; O’ndan başkasından hiç bir şey umulmayacaktır.

4- Sevdirmek veya nefret ettirmek gibi, tedâvi ile alakası olmayan şeyler için yapılmayacaktır (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IX, 6397).

Dikkat edilecek diğer bir husus da muska yazarken veya yazdırırken, İslâm’a muhalif olan her şeyden uzak durmak gerekir. Ölçü İslâm ve niyet Allah’ın rızası olmalıdır.

Âlimlerin çoğunluğu, okuma veya yazma yolu ile tedâviden ücret almayı câiz görmüş bunu haram kabul etmemişlerdir (et-Tirmizî, Tıb, 20; el-Aynî, Umdetu’l-Kari, V, 647). Ancak bunu istismar etmemek gerekir.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak yazılan muskaları kullanmak ve taşımak caizdir. İslâm dini açısından herhangi bir sakıncası yoktur; fakat bu şartlara aykırı olarak yazılan ve taşınan muskalar, Allah’a ortak koşma (şirk) anlamına gelebileceğinden, kesinlikle yasaklanmış, haram kabul edilmiştir.

Ümmü sübyan nedir?

Ümmü sübyan..Ümmü Sübyan/ (ümmü sıbyan) dişi bir şaytanın ismidir, Tek amacı insan soyuna düşmanlıktır. Bunun İçin yemin etmiştir ve hep bu gaye için mücadele eder.Musallat olduğu kişiler mutlaka Ümmü sıbyan muskası/duası taşımalıdır.

Hamile kadınlara ve karnındaki bebeğe,yeni doğmuş bebeklere ve anne’ye musallat olur. Bunlar haricinde 65 yaş üstü erkek ve kadınlara da musallat olur ve hastalanmalarına yol açar.

Musallat olduğu bebekler üzerinde hamilelikde düşük, havale,sebepsiz ağlamalar,gece sıçrayarak uyanmalar yada hiç uyuyamama, özürlü doğum, hastalıklı doğum,cam kemik hastalığı,dawn sendromu,otizm,gelişmemiş vücut vb hastalıklara yol açar. en hafif etkisi ise hiper aktiflik ve sürekli musallatlı yaşam dır.

Bu şekilde bebeği, ya doğmadan yada doğduktan sonra telef etmeye çalışır. Ümmü Sübyan a maruz kalan Anne ve Bebek ya hamilelikde sürekli düşükle karşılaşır hiç doğum olmaz yada eğer düşük olmadan doğum oldu ise yukarda saydığımız tedavisi olmayan hastalıklarla yaşamaya maruz kalıp pasif bir birey olarak tekrar üreyeme’me ve pasif bir hayata mahkum olmaya sebep olur. Düşük esnasında bazı durumlarda Bebekle birlikde Anneninde hayatı tehlikeye girer ve bazı durumlarda Anne hayatını kaybeder.

Ana karnında telef olmadı ise doğumu takip eden süreç hep sıkıntılı geçer, çocukda ve annede sürekli tekrar eden hastalıklar,gece korkmaları, musallat durumları, sürekli ve sebepsiz durmayan ağlamalar başlar. Ümmüsübyanın musallat olduğu çocuk sistamatik olarak 1 yaş 3 yaş 5 yaş 7 yaş ve 11 yaşında havale,bayılma, şiddetli çeşitli hastalıklar, kazalar ve ölüm tehlikeleri atlatır.Bu yaş aralıklı ataklar doğum günü tarihine art-eksi bir ay gibi dönemlere denk gelebilir ve genelde bu şekilde olur. Bu sayılan yaş Dönümlerinde çocuğun ölümüne sebep omaya çalışır. Bu süreçte çocuk ölmeden 11 yaşını bitirirse tekrar ümmü sübyana bağlı ölüm tehlikesi atlatmaz fakat ömür boyu musallatlı kalmış olur. Bu tipler genelde evlenemez ve üreyemez, çoğunluğu ise ergenlik döneminden sonra tedaviyi kabul etmez. Çok nadir olarak güçlü bir kişiliğe sahip olanlar yada manevi destek görenler, sağlam bir manevi eğitim alanlar bu yaştan sonra nadiren tedaviyi kabullenir. Bu sebeple ümmüsübyan tespiti yapılan bir çocuğun ve annenin mümkünse hemen hamilelikde yada doğum doğum sonrası tespit ise akabinde koruması yapılmalıdır. Bu şekilde şiddetli tesirlere maruz kalmadan en hafif şekilde kurtulmuş olunur.

Anne üzerindeki etkisi ise bebekle yaklaşık orantılıdır, ama çoğunlukla daha hafiftir. Annedeki en büyük etki, Eğer bir sefer buna maruz kaldı ise gelecek tüm hamileliklerde ve doğumlarda aynı etkiye direk maruz kalır ve aynı sıkıntılar aynen yada artarak devam eder. Doğacak tüm çocukları en hafif etki olarak musallatlı doğar. Gerekli tedavi olmaz ve bu çocuklarda evlenip doğum yapma yada hamile bırakma şansına ulaşırsa bunların neslide aynı etkiye maruz kalır. Buna Maruz kalan annede musallata ve ilerde tedavisi mümkün olmayacak hastalıklara yol açar.

Gelelim üsmmü sübyanın nasıl musallat olduğuna. Ümmü sübyan bahsettiğimiz gibi dişi bir şeytandır, insanlara genelde yaşlı kötü giyimli ve çirkin bir kadın kılığında görünür, hamiele anne ile yada bebekle göz göze geldiğinde musallatını bırakıp gider. Evet sadece gözünün içine bakar ve o an musallatı başlar. Bunun haricinde çeşitli hayvan şekillerinde ve nadiren böcek şeklindede gelebilir. Ama her şekildede göz göze gelme şeklinde hastalık başlar. Yani ÜmmüSübyan bakışları ile tesir eder.

Yaşlı insanlara etkisi; Ümmü sübyan ana ve bebek dışında 65 yaş üstü insanlarada musallat olur, bunlara genelde mezarlıklarda, izbe pis yerlerde, ıssızlıkda musallat olur. Musallat şekli ise aynıdır, yani göz göze gelme. Bu yalılardaki etkisi ise aklını kaybetme,görünmeyen kişilerle konuşma, yada ani ve sebepsiz gelişen teşhsi konulamayan yada zor konulan hastalıklardır. Bu sebeple 65 Yaş üstü erkek ve kadınların izbe,ıssız pis yerlere uğramamaları yada mecbur kaldıkları durumda besmele ile yada daha ileri olarak korunma duaları okuyarak burdan geçmeleri yada okudukdan sonra girmleri gerekir. 65 yaş üstü kişiler mezarlıklarda aynı bu şekilde girmeleri gerekir,mümkünse yanlzı gitmemeleri daha iyidir.

ÜmmüSübya’na maruz kalan ve ümmüsübyan tespiti yapılan kişilerin mutlaka bir havass erbabından yada diğer gizli ilimler ekollerine bağlı kişilerden yardım almaları gerekir. Bu kişilerin ömür boyu koruma taşımaları şarttır. Buna maruz kalan kalan kişilere mutlaka ikili çalışma yapılmalıdır, yani sadece bebeğe yapmakla iş bitmez aynı şekilde anneyede koruma yapılmalıdır, ,ikiside ömür boyu bu korumayı taşımalıdır. Anne gelecek hamilleliklerindede koruması olsa dahi havas erbabında kontrol yaptırmalıdır. Yaşlı hastalarda ise tek çalışma yapılır.

Neden ömür boyu koruma taşıması gerekir.?

Bir kişide büyü varsa bunu çözdükden ve kalan tesirleri sildikten sonra eğer bu kişiye tekrar büyü yapılmıyorsa koruma taşıması şart değildir, fakat ümmüsübyan böyle değildir, uygulayıcı musallatı alsa dahi bir müddet sonra yerine yenisi mutlka gelir. Ümmüsübyan tesir ettiği kişlere kendi şeytan çocuklarından birini yada bir kaçını musallat bırakıp gider, yani bunları alsan bile yerine mutlaka yenisi gelecektir, bu sebeple Ümmü sübyan musallatı olanların ömür boyu koruma taşıması şarttır.

Ümmüsübyan’a maruz kalmanın bir sebebi yoktur tamaman şansa kalmış bir ihtimaldir, Ama bu ihtimali yükselten bazı faktörler vardır bunların ilki çocuk sahibi olacak anne yada babanın büyülü olması bu ihtimali yüzde 97 artırır, kalan yüzde üç çok şanslı kişilerdir. Mutlaka haberleri olmadan bir korumaya girmişlerdir ( Herhangi bir aile büyüğünün yada bir dostun duası gibi mesela)

Parlak insanların ve ilmi olarak soylu kişilerinde çocukları torunları bu tehlikeye daha açıktır. Çünkü gelecek olan bebek mutlaka atasının izinden gidecek ya bir maneviyat büyüğü olup insanlara faydalı olacak yada belki bir önder belki bir bilim adamı olup insanlığı geliştircektir. İşte bu sebeple ümmü sübyan bunu engellemeye çalışır, çünkü insanlığın önüne koyacağı her engel onun amacına hizmet eder.

Tüm bunlara karşın ümmü sübyan korunması mümkün olan bir musallattır, korumasını yapan ve musallatını alan kişinin mutlaka ustalık seviyesinde olması gerekir, aksi halde bunla baş edemez. Korunma mutlaka anne ve çocuğa birlikte yapılmalıdır.

Çeşitli inanışlar ve toplumlardaki yeri ve farklı isimleri:

ÜmmüSübyan Arapca çocukların anası anlamına gelir, Türkçedeki ismi ise Al Karısı ve Al Basması dır, Hırıstiyan ve Musevi kaynaklarda Lilith olarak bilinir, Antik Yunanda ise Medusa ismi ile bilinir.

Medusa, Antik Yunanda gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavardır.

Lilith Hz. Eyüp’e eziyet etmek için çocuklarını öldüren iblis ya da Türk mitolojisindeki lohusadaki çocukları boğarak öldüren Albastı iblisi ile ümmü sübyan aynı kişidir. İnanışlar ve toplumlardaki İsimler farklı olsa da bahsi geçen şey ümmü sübyan şeytanıdır.

Günümüzde bazı Museviler arasında bir adet olarak, Lohusa kadın akşamları evde yalnız bırakılmaz, ve akşamları çamaşır ipinde çocuk bezi bırakılmaz, çünkü bunları gören Lilith’in o evde çocuk olduğunu anlamasından endişe edilir.

Gebe Kalmak İçin Manevi Reçeteler…

Arkadaşlar sizlerle bazı manevi reçeteleri paylaşmak istiyorum içinizde inananda olur inanmayanda ama şunu belirtmek isterim peygamber efendimiz hadişi şeriflerinde“dua mü’minin silahıdır“ “ duanın açamayacağı kapı yoktur hatta kaderi bile değiştirir“buyuruyor…buna binaen bildiğim bazı duaları sizinle paylaşmak istiyorum.

Çocuğu olmayanlar için manevi reçeteler.
Kısırlığa sebep olan en büyük etkenlerden birisi günahlarımızdır…çocuk sahibi olmak istiyorsak doktorlara giderek paramızdan vazgeçmeden önce günahlarımızdan vazgeçmeliyiz…resulullah efendimiz YALAN YEMİN RAHİMLERİ KISIR BIRAKIR buyuruyor…
Allah dostlarından birisi bu konuda dua istemek için gelen birine „günlük 818 defa ESTAĞFİRULLAH demeye devam ederlerse neticeye daha çabuk ulaşacaklarını söylemiştir…

burada aklınıza şöyle birşey gelebilir.“falanca ve filanca benden daha fazla günah işliyolar ama çocuklarıda var mallarıda“ Allah günah işleyen herkese aynı cezayı uygulamaz kimisine mal vermez kimisine evlat kimisine huzur vermez kimisine muhabbet kimisinin cezasınıda ahirete erteler…

Manevi Reçeteler..
1-Bir rivayete göre 7 elmaya 7 defa ibrahim suresi ukunur her elmanın yarısını kadın yarısını erkek yer ve ilişkiye girerler…
2-evladı olayan besmeleyi 100 defa yazıp üzerinde taşırsa evladı olur ve uzun ömür sürer…
3-erkek ve kadın cuma gecesi (yani bugün olabilir) ENBİYA suresinin 89.ayetini (ve zekeriyya iznada rabbehü rabbi la tezerni ferdev ve ente hayrul varisin)toplam 4444 defa birlikte okurlarsa biiznillah çocuk sahibi olurlar…
4-karı koca 6 gün oruç tutup hergün iftar ederken 1 bardak suya 21 defa ( ya haligul bariül müsavviru )okuyup içerler…
5-( ya macidü celle celalühü ) ismi şerifi bir bardak suya 48 kere okunur erkek cinsi münasabete geçmeden evvel içer kadın ise inzal esnasında içerse çocukları allahın izniyle olur…
6-2 yumurta haşlanır kabukları soyulur birinin üzerine zariyat suresinin 47.ayeti diğerinin üzerinede zariyat suresinin 48.ayeti yazılır…47 .ayetin yazıldığı yumurtayı erkek yer 48.ayetin yazıldığı yumurtayıda kadın yer biiznillah çocukları olur ( tecrube edilmiştir)
7-erkek hergün beş vakit namazdan sonra ali imran suresinin 38,ayetini okur
8-çocuğu olmayan eşler hergün 731 defa ( ya haligu )ismi şerifini okumaya devam ederlerse dilekleri olur…
9-yumurtalıkların şifası için şura suresinin 22.ayeti kerimesi hergün okunur…
10-meryem suresi hergün bir bardak suya okunup içilir ve buna 41 gün devam edilir buda tecrube edilmiştir…
11-hz.ALİ ‚den rivayet edilmiştir „bir adam peygamber efendimize gelerek çocuğunun azlığından yakınır…peygamber efendimizde ona yumurtayı çok yemesini tavsiye eder…

Ümmü Sübyan’ın Diğer İsemleri Nelerdir?

Çeşitli inanışlar ve toplumlardaki yeri ve farklı isimleri:

ÜmmüSübyan Arapca çocukların anası anlamına gelir, Türkçedeki ismi ise Al Karısı ve Al Basması dır, Hırıstiyan ve Musevi kaynaklarda Lilith olarak bilinir, Antik Yunanda ise Medusa ismi ile bilinir.

Medusa, Antik Yunanda gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavardır.

Lilith Hz. Eyüp’e eziyet etmek için çocuklarını öldüren iblis ya da Türk mitolojisindeki lohusadaki çocukları boğarak öldüren Albastı iblisi ile ümmü sübyan aynı kişidir. İnanışlar ve toplumlardaki İsimler farklı olsa da bahsi geçen şey ümmü sübyan şeytanıdır.

Günümüzde bazı Museviler arasında bir adet olarak, Lohusa kadın akşamları evde yalnız bırakılmaz, ve akşamları çamaşır ipinde çocuk bezi bırakılmaz, çünkü bunları gören Lilith’in o evde çocuk olduğunu anlamasından endişe edilir.

Ümmü Sibyan’dan Korunma ve Kurtulma

“Yeni doğan çocuğunuzun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursanız ona “ümmü sıbyan” denen cin dokunamaz.»

Cinlerin bazen insanlara vesvese vermek gibi küçük zararlarının dokunması mümkündür, ama bunun çaresi temiz olmak, banyo ve tuvalet edebine riayet etmek ve her meşru işe besmele ile başlamaktır. Bunlara uyulduktan sonra cin denen varlıkların insanlara zarar verebilmeleri söz konusu olamaz ve onlar sanıldığı kadar da güçlü varlıklar değildir. Bir hadisi şeriflerinde Efendimiz (sav):

«Cinsel ilişkiye başlarken “Bismillahi’l Azîm. Allahümme cennibne’ş-şeytane ve cennbi’ş-şeytane mâ-razektenâ“, derseniz çocuğunuza cinler ve şeytanlar zarar veremez.»

buyurmuşlardır. Anlamı şudur:

«Yüce Allah’ın adıyla. Allah’ım! Bizi Şeytan’dan, Şeytan’ı da bize vereceğinden uzaklaştır.»

Bunu Arapçası ile söylemek şart değildir. Türkçe de söyleyebilirsiniz.

Şuna dikkat etmek gerekir ki, eskiden tıp bilimi gelişmemiş olduğundan, çocuklarda meydana gelen bazı psikolojik veya biyolojik rahatsızlıkları da rahatlıkla sübyan olarak adlandırabiliyorlardı.

Bizce, şekli ne olursa olsun çocuk rahatsızlığında, önce mutlaka bir çocuk uzmanına göstermek gerekir. İcap ederse, daha sonra bir psikiyatriste götürmek lazımdır. Çünkü, diğer metotlarda çok su-i istimaller olur, teşhislerin büyük çoğunluğu -tecrübeler göstermiş ki- yanlıştır. Örneğin çocuğun kusması, ağzından salyanın akması bu hastalığın belirtisi olarak kabul edilmektedir. Halbuki bu günkü tıpta, bunlar çok daha farklı olarak değerlendirilmektedir.

Ümmü Sübyandan Nasıl Konurum?

Bir kişide büyü varsa bunu çözdükden ve kalan tesirleri sildikten sonra eğer bu kişiye tekrar büyü yapılmıyorsa koruma taşıması şart değildir, fakat ümmü sübyan böyle değildir, uygulayıcı musallatı alsa dahi bir müddet sonra yerine yenisi mutlka gelir. Ümmü sübyan tesir ettiği kişlere kendi şeytan çocuklarından birini yada bir kaçını musallat bırakıp gider, yani bunları alsan bile yerine mutlaka yenisi gelecektir, bu sebeple Ümmü sübyan musallatı olanların ömür boyu koruma taşıması şarttır.

Ümmü sübyan’a maruz kalmanın bir sebebi yoktur tamaman şansa kalmış bir ihtimaldir, Ama bu ihtimali yükselten bazı faktörler vardır bunların ilki çocuk sahibi olacak anne yada babanın büyülü olması bu ihtimali yüzde 97 artırır, kalan yüzde üç çok şanslı kişilerdir. Mutlaka haberleri olmadan bir korumaya girmişlerdir ( Herhangi bir aile büyüğünün yada bir dostun duası gibi mesela)

Parlak insanların ve ilmi olarak soylu kişilerinde çocukları torunları bu tehlikeye daha açıktır. Çünkü gelecek olan bebek mutlaka atasının izinden gidecek ya bir maneviyat büyüğü olup insanlara faydalı olacak yada belki bir önder belki bir bilim adamı olup insanlığı geliştircektir. İşte bu sebeple ümmü sübyan bunu engellemeye çalışır.

Tüm bunlara karşın ümmü sübyan korunması mümkün olan bir musallattır, korumasını yapan ve musallatını alan kişinin mutlaka ustalık seviyesinde olması gerekir, aksi halde bunla baş edemez. Korunma mutlaka anne ve çocuğa birlikte yapılmalıdır.

Ümmü Sibyan İnsanlığın Helakı İçin Çalışır.

Ümmü sübyan nedir?

Ümmü Sübyan/ (ümmü sıbyan) dişi bir şaytanın ismidir

Yegane amacı gayesi insan soyunu kurutmaktır. Bunun İçin yemin etmiştir ve hep bu gaye için mücadele eder.Musallat olduğu kişiler mutlaka Ümmü sıbyan muskası/duası taşımalıdır.

Hamile kadınlara ve karnındaki bebeğe,yeni doğmuş bebeklere ve anne’ye musallat olur. Bunlar haricinde 65 yaş üstü erkek ve kadınlara da musallat olur ve hastalanarak ölümüne yol açar.

Musallat olduğu bebekler üzerinde hamilelikde düşük, havale,sebepsiz ağlamalar,gece sıçrayarak uyanmalar yada hiç uyuyamama, özürlü doğum, hastalıklı doğum,cam kemik hastalığı,dawn sendromu,otizm,gelişmemiş vücut vb hastalıklara yol açar. en hafif etkisi ise hiper aktiflik ve sürekli musallatlı yaşam dır.

Bu şekilde bebeği, ya doğmadan yada doğduktan sonra telef etmeye çalışır. Ümmü Sübyan a maruz kalan Anne ve Bebek ya hamilelikde sürekli düşükle karşılaşır hiç doğum olmaz yada eğer düşük olmadan doğum oldu ise yukarda saydığımız tedavisi olmayan hastalıklarla yaşamaya maruz kalıp pasif bir birey olarak tekrar üreyeme’me ve pasif bir hayata mahkum olmaya sebep olur. Düşük esnasında bazı durumlarda Bebekle birlikde Anneninde hayatı tehlikeye girer ve bazı durumlarda Anne hayatını kaybeder.
Ümmü Sıbyan dan Korunma ve Kurtulma
Sübyan”, “çocuk” demektir. “Ümmü Sübyan”sa, “çocuk anası” anlamına gelir. Bazı el yazması kitaplarında “Ümmü Sübyan” denen bir cinin bulunduğu, bunun hamile kadınlara musallat olup, onların çocuklarını düşürdüğü anlatılır. Bunu ispat etmek için de hadis diye şöyle bir söz nakledilir:
“Yeni doğan çocuğunuzun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursanız ona “ümmü sıbyan” denen cin dokunamaz.»
Cinlerin bazen insanlara vesvese vermek gibi küçük zararlarının dokunması mümkündür, ama bunun çaresi temiz olmak, banyo ve tuvalet edebine riayet etmek ve her meşru işe besmele ile başlamaktır. Bunlara uyulduktan sonra cin denen varlıkların insanlara zarar verebilmeleri söz konusu olamaz ve onlar sanıldığı kadar da güçlü varlıklar değildir. Bir hadisi şeriflerinde Efendimiz (sav):
«Cinsel ilişkiye başlarken
“Bismillahi’l Azîm. Allahümme cennibne’ş-şeytane ve cennbi’ş-şeytane mâ-razektenâ“,
drseniz çocuğunuza cinler ve şeytanlar zarar veremez.»
buyurmuşlardır. Anlamı şudur:

«Yüce Allah’ın adıyla. Allah’ım! Bizi Şeytan’dan, Şeytan’ı da bize vereceğinden uzaklaştır.»

Bunu Arapçası ile söylemek şart değildir. Türkçe de söyleyebilirsiniz.
Şuna dikkat etmek gerekir ki, eskiden tıp bilimi gelişmemiş olduğundan, çocuklarda meydana gelen bazı psikolojik veya biyolojik rahatsızlıkları da rahatlıkla sübyan olarak adlandırabiliyorlardı.
Bizce, şekli ne olursa olsun çocuk rahatsızlığında, önce mutlaka bir çocuk uzmanına göstermek gerekir. İcap ederse, daha sonra bir psikiyatriste götürmek lazımdır. Çünkü, diğer metotlarda çok su-i istimaller olur, teşhislerin büyük çoğunluğu -tecrübeler göstermiş ki- yanlıştır. Örneğin çocuğun kusması, ağzından salyanın akması bu hastalığın belirtisi olarak kabul edilmektedir. Halbuki bu günkü tıpta, bunlar çok daha farklı olarak değerlendirilmektedir.
ÜMMÜ SÜBYANDAN NASIL KORUNURUM
Bir kişide büyü varsa bunu çözdükden ve kalan tesirleri sildikten sonra eğer bu kişiye tekrar büyü yapılmıyorsa koruma taşıması şart değildir, fakat ümmü sübyan böyle değildir, uygulayıcı musallatı alsa dahi bir müddet sonra yerine yenisi mutlka gelir. Ümmü sübyan tesir ettiği kişlere kendi şeytan çocuklarından birini yada bir kaçını musallat bırakıp gider, yani bunları alsan bile yerine mutlaka yenisi gelecektir, bu sebeple Ümmü sübyan musallatı olanların ömür boyu koruma taşıması şarttır.
Ümmü sübyan’a maruz kalmanın bir sebebi yoktur tamaman şansa kalmış bir ihtimaldir, Ama bu ihtimali yükselten bazı faktörler vardır bunların ilki çocuk sahibi olacak anne yada babanın büyülü olması bu ihtimali yüzde 97 artırır, kalan yüzde üç çok şanslı kişilerdir. Mutlaka haberleri olmadan bir korumaya girmişlerdir ( Herhangi bir aile büyüğünün yada bir dostun duası gibi mesela)

Parlak insanların ve ilmi olarak soylu kişilerinde çocukları torunları bu tehlikeye daha açıktır. Çünkü gelecek olan bebek mutlaka atasının izinden gidecek ya bir maneviyat büyüğü olup insanlara faydalı olacak yada belki bir önder belki bir bilim adamı olup insanlığı geliştircektir. İşte bu sebeple ümmü sübyan bunu engellemeye çalışır.

Tüm bunlara karşın ümmü sübyan korunması mümkün olan bir musallattır, korumasını yapan ve musallatını alan kişinin mutlaka ustalık seviyesinde olması gerekir, aksi halde bunla baş edemez. Korunma mutlaka anne ve çocuğa birlikte yapılmalıdır.

Ümmü Sıbyan duasının faydaları :
Ümmü Sıbyan duası, zararlı yaratıklardan, unutkanlıktan, sıkıntılardan, delilikten, migrenden, sihirden, gece korkularından, cin çarpmasından, şeytanlardan ve vesveseden kurtulmak için her gün okunur.

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhü lâ ilâhe İllâ hüvelhayyül kayyûm* Bismillâhi ve billâhi ve minellâhi ve ilellâhi ve lâ ğâlibe illellâhü ve lâ yefûtühû hâribün ve hüvel hayyül kayyûm* Ve üıyzü men aleka aleyhi hâzel kitâbellezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahıymü ve üıyzühû bi kelimâtillâhit tâmmeti ve bi esmâihil âmmeti min şerris sâmmeti vel hâmmeti vel aynil lâmmeti ve min şerribni katrate ve mâ velede ve min şerrinneffâsâti fil ukadi ve min şerri hâsidin izâ hasede ve eûzü billâhi rabbil âlemîne rabbil melâiketi ver rûhi rabbil arşillezî lâ tehavverul aynülletî lâ tenâmü vel hayyüllezî lâ yüdâmü vel kayyûmüllezî lâ yudâmü ver rûhullezî yuğlebü ve üıyzü bi rabbi cebrâîle ve mîkâîle ve isrâfîle ve sarfeyâîle ve rabbil melâiketillezîne li rabbil âlemîne ve bilismaillezistenâratbihişşemsü ve edâe bihil kameru ve bil ismillezî hüve mektûbün tahtelarşi ve bil ismillezî nezele bihî cebrâîlü ve mikâîlü ve isrâfîlü ve azrâîlü alâ muhammedin hâtemin nebiyyîne yevmel isneyni ve bil ismillezî  hulikabihil melâiketü ve esbete bihî akdâme hameleti arşihî alel ve bil esmaîl mektûbetialâ kalbiş şemsi ve üıyzühû billâhi ve bir rahmâni ve bi kêf hâ yâ ayn sâd ve tâ hâ ve yâ sîn vel kur’ânil hakîmi hâ mîm ayn sîn kâf ve üıyzühû bismillâhil mahzûnil meknûnil mübârakit tâhiri vel mütahhiril kuddûsil mukaddisi nûrun alâ nûrin fevka külli nûrin ve bil ismillezî edâet bihî küllü tal’atin ve küsirat bihî kavmü külli şeytânin ve emine bihî küllü hâifin ve bilismillezî yemşî bihî alel mâi kemâ yemşî alel erdıl yâbiseti ve bilismillezî Semmâ bihî nefsehû vestevâ bihî alâ arşihî vestekarra alâ kürsiyyihî ve bil ismillezî ekâme bihî semâvâtihî ve erdıhî ve cennetihî ve nârihî bihî sebete halkuhû ve üıyzühû bil ismillezî fürrika bihil bahru li mûsâ ve benî isrâîle ve uğrika fir’avnü ve cünûdühû ecmeıyne ve bil ismillezî meşâbihî ıysebnü meryeme alel bahri felem tebtelle kademâhü ve bil ismillezî ve bil ismillezî hüve mektûbün alâ verakız zeytûni ve üıyzühû bil kâini evvelen kable külli şey’in vel bâkıy âhıran ba’de külli şey’in vehüvellâhü lâ ilâhe illâ hüve vel halku lehû evvelen ve âhıran feseyek fike hümüllâhü ve hüves semîul alîmü ve üıyzühû bismillâhil kerîmil celîli ve bilismillezî veda’tehû alel erdı festekarrat ve alel cibâli feraset ve alen nehâri fe enârave alel leyli fe azleme ve bil ismillezî netaka bihî ıysebnü meryeme rûhal kudüsi iz kâne fil mehdi sabiyyen ve bilismillezî ebrae bihil merdâ ve ahyâ bihil mevtâ ve üıyzühû billâhil kerîmi ve mülkihil ve bi esmâihil husnelletî lâ yücâvizühünne berrun velâ fâcirun velâ yükarru bihî bismillâhi cebbârun anîdün velâ şeytânün merîdün velâ ehadün minel cinni ve üıyzühû bi ilâhi isrâîle vel halîli ibrâhîme vel kelîmi mûsâ vel mustafâ muhammedin sallellâhü aleyhi ve selleme ve üıyzühüsteâze bihî âdemü ve şîtü ve hâbîlü ve idrîsü ve nûhun ve lûtun ve ibrâhîmü ve ismâiylü ve ishâku ve ya’kûbu vel esbâtu ve mûsâ ve hârûnü ve dâvûdü ve süleymânü ve ıysâ ve zekeriyyâ ve yahyâ ve hûdün ve şüaybün ve sâlihun ve ilyâsü velyeseu ve eyyûbü ve yûsüfü ve yûnüsü ve ımrânü ve zül karneyni ve zül kifli ve zün nûni ve tâlûtü ve danyâlü ve uzeyrun ve muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme ve üıyzühû bi vecihillâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel bâkıy ba’de fenâi külli şey’in ve kudratühû ve sültânühüllezî alâ fe kahera külle şey’in min külli şeytânin ve şeytânetin ve cinniyyin ve cinniyyetin ve insiyyin ve insiyyetin ve ğûlin ve ğûletin ve min şerri külli aynin bâğıyetin ve nâzıratin hâsidetin ev hâtıetin ve üzünin sâmiatin ve elsünin nâtıkatin ev sâmmetin ve eydin bâtışetin ev bâsitatin  ve akdâmin mâşiyetin ve kulûbin vâıyetin ve sudûrin  hâdimetin ve üıyzühû min külli dâhilin ev hâricin ev ğâdin ev râihın ve min şerri sâkinir rîhı ve külli a’cemiyyin ev merîdın ev sahıyhın ev yakzânin ev nâimin ve min şerri cünûdi iblîse ve min şerri a’yünihim ve min şerri men ya’melü hatıy’eten ev yüvelleu bihâ ve min şerri mâ yadmerud damîru ve ten’akıdü aleyhil ukûdü ve min şerri men yeskünül kubûra vel cibâle vel bihâra vel kühûfe vel hıyâda vel ahribrtr vel ımrâne ve min şerri men yeskünüz zulümâti ve yesîru bil leyli ven nehâri ve min şerri men yekûnül vühûşü vet tuyûru ve men yekûnü fil erhâmi vel ecsâdi vel âkâmi ve minşerri men yeğûdu fis sudûri ev yesterikus sem’u bismillâhi lâ ilâhe illâ hüvel kerîmülekramül kebîrul ekberul azîzül eazzül celîlül ecelül azıymül a’zamül mektûbü fî sürâdikı arşihî lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke lehû ve üıyzühû billâhillezistafâ mûsâ ve a’tâhüt tevrâte ve kellemehû bi tûri sînâe ve men aleyhi bi hârûne ehıyhi ve bimâ neccâ bihî ibrâhîme min nârin nemrûdil cebbâri ve bimâ en’ame bihî alâ ya’kûbe ve azemtü aleyküm eyyetühelervâhul müraddetül âsıyetül muhâlifetü minel cinni vel insi vesseharati vel mütâbiı ve ümmissıbyâni vel cinniyyi bi azâimillâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel ğılâzuş şidâdülletî lâ yücâvizühünne ehadün minel ıbâdi ve a’zimü aleyküm billezî azeme bihî süleymânübnü dâvûde ve bil ismillezî sehhara bihiş şeyâtıyne li süleymâne ya’melûne beyne yedeyhi ve bi azîmetihilletî lâ türâmü ve batşihillezî lâ yütâku ve kuvvetihilletî lâ tuğlebü illâ mâ tebâadtüm ve tecenneytüm an men alleka aleyhi hâzel kitâbe ev şerra bihî evığtesele bihî vasrifû anhü be’seküm ve şerraküm ve nâra ecsâmiküm ve timsîle suveriküm lâ ye’tûnehû min beyni yedeyhi velâ min halfihî tenzîlün min hakîmin hamîdin billâhi hâtemnâ ve bi kitâbillâhillezî uhkimet âyâtühû sümme füssılet min ledün hakîmin habîrin ve billâhisteaznâ ve eaznâ lâ yağlibüllâhe ğâlibün velâ yefûtühû hâribün Allâhü ğâlibü külli şey’in fein tevelleytüm feinne sâhıbe kitâbî hâzâ hasbühû Allâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıymi beleğat huccetüllâhi ve zahera sültânüllâhi ve fürrika a’dâüllâhi ve bekıye vechüllâhi ve eveytü yâ hâmile kitâbillezî hedânî civârallâhi ve hırzellâhi ve kenefellâhi fe innehû alâ külli şey’in kadîrun ve innellâhe kad ehâta bi külli şey’in ılmen ve ahsâ külle şey’in adeden ve enfede külle şey’in mudırran ıhtetemtü hâzet ta’vîze bi hâtemi süleymânebni dâvûde ve hâtemi muhammedin sallellâhü aleyhi ve selleme eşhedü en lâ ilâhe illellâhü ve eşhedü enne muhammeden rasûlüllâhi innehû lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ılmi kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm* Allâhü ekber (4 kere) Eşhedü en lâ ilâhe illellâh (2 kere) Eşhedü enne muhammeden rasûlillâh (2 kere) Hayye ales salah (2 kere) Hayye alel felâh (2 kere) Allâhü ekber (2 kere) Lâ ilâhe illellâhü ve sallellâhü alâ muhammedin rasûlillâhi hakkan hakkan Allahü ekberu ve eazzü ve ecellü ve a’zamü mimmâ ehâfü ve ahzeru ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve âli beytihî ve selleme teslîmen kesîran dâimen ilâ yevmid dîni vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Her türlü göz  hastalığı için her gün 100 defa İhlas-ı şerif, 70 defa da: “fekeşefnâ anke  ğitâeke fe-basarüke’l-yevme hadid”

“Şimdi senden gaflet perdesini kaldırdık.Bugün artık gözün keskinidir.”(Kaf,50:22) ayeti kerimesini okuyup gözlerini mesheden ve buna bir süre devam eden kimse Allah’ın izniyle her tür göz hastalığından kurtulup şifaya kavuşabilir.

ÇARESİ BULUNAMAYAN HASTALIKLARA DUALAR

Tıbbın tedavisinde aciz kaldığı bir hastalıktan ve verdiğidıraplardan kurtulmak isteyen kişi şu salâvatı gecede 313 kere ve 7 geceden az olmamak üzere okumaya devam ederse Allah’ın izniyle kısa zamanda sağlığına kavuşur.

şifa-duası

ÇARESİZ DERDİN DERMANI SALAVAT VE DUA

“Essalâtü ves selâmü aleyke yâ seyyidi yâ Resullullâh huzbiyedii kallet hileti veşfi marazi yâ şafil ileti bi lûtfike ve keremike yâ tabibe külli dâin ve devâin külli şey’in yâ nebiyyir rahmeti ve yâ kaşifel gummeti ve yâ şefiil ümmeti ve yâ rahmeten lil âlemin”

ÇARESİZ DERDE ŞİFA BULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Bir bardak suya 40 adet Fâtiha Sûresi ve 7 kere de aşağıdaki şifa ayetleri okunur. Okunan su hastaya içirilirse Allah’ın izniyle hasta şifaya kavuşur. Bu şekilde 3 veya 7 gün devam edilmelidir.

hastalık duası

“Ve yeşfi sudûre kavmin müminin. Ve yüzhib gayze kulubihim. Ya eyyühen nasü kad câeküm mevizaten min rabbüküm ve şifsün limâ fissuduri ve hüden ve rahmeten lil mü’minin. Yahrücü min bütûnihâ şerâbün muhtelifün elvanühü fihi şifaün linnâs Ve nünezzilü minel kuranî mâ hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin. Ellezi halakani fehüve yehdîn. Vellezi hüve yutimünî ve yeskin. Ve izâ mariztü fehüve yeşfîn. Kul hüve lillezine âmenû hüden ve şifâ”

Havvası Fatiha ki : Bıçak gibi tesirlidir

29 defa Fatiha

29 defa ÂLİ İMRÂN-154:

Summe enzele aleykum min ba’dil gammi emeneten nuâsen yagşâ tâifeten minkum, ve tâifetun kad ehemmethum enfusuhum yezunnûne billâhi gayrel hakkı zannel câhiliyyeh, yekûlûne hel lenâ minel emri min şey’in, kul innel emre kullehu lillâh, yuhfûne fî enfusihim mâ lâ yubdûne lek, yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şey’un mâ kutilnâ hâhunâ, kul lev kuntum fî buyûtikum le berezellezîne kutibe aleyhimul katlu ilâ medâciihim, ve li yebteliyallâhu mâ fî sudûrikum ve li yumahhısa mâ fî kulûbikum, vallâhu alîmun bi zâtis sudûr.

1 defa Yasin

29 defa FETİH-29:

Muhammedun resûlullâh, vellezîne meahû eşiddâu alel kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean succeden yebtegûne fadlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî vucûhihim min eseris sucûd, zâlike meseluhum fît tevrât, ve meseluhum fîl incîl, ke zer’in ahrece şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, li yagîza bihimul kuffâr, vaadallâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minhum magfireten ve ecren azîmâ.

okunursa her ne hacet veya muradın varsa, ya hemen kabul olunur ya da daha hayırlı bir vakte kadar bekletilirsin.

 

 

İsm-i Â’zâm Bahsi

“İSM-İ Â’ZÂM” konusu, bu mevzuyu bilenlerin asırlar boyu kafasını meşgûl edip durmuştur… Belki siz, hiç duymadınız bu ismi ve şu anda soruyorsunuz kendi kendinize, nedir “İsm-i Â’zâm” diye…

“İsm-i Â’zâm”, Hazreti Rasûlullâh (s.a.v.)’in bize bildirmiş olduğu bir kavramdır…

“Allâhu Teâlâ’nın öyle bir İsm-i Â’zâm’ı vardır ki, şayet bir kimse bu ismiyle O’na dua ederse, kesinlikle duası kabul edilir” buyurarak; Rasûl-ü Ekrem, dikkatlerimizi bu isme çekiyor…

Ancak, bu konuda kesin ve net bir açıklama da yapmayarak, sadece bu isim hakkında bazı işaretler vermekle yetiniyor…

Bu işaretler, Kur’ân-ı Kerîm’de bulunan bazı âyetlere oluyor… Falanca ve filanca âyetlerde bu isim vardır, gibilerden…

İşte bu yüzdendir ki, işaret edilen çeşitli âyetler araştırılarak hepsinde ortak olan, Allâh’ın o çok yüce ismi tespit edilmeye çalışılmış asırlardır…

İşte bu araştırmalara yön veren Rasûlullâh (s.a.v.)’in hadislerinden bir tanesi şu; Bureyde (r.a.) naklediyor:

Rasûlullâh (s.a.v.) bir adamın (Ebu Musa el Eşarî) dua ederken dediklerini duydu… Şöyle diyordu:

— Allâh’ım senin O ismin adına isterim ki, Ehad, Samed ki doğurmayan ve doğurulmayan ve hiçbir şey kendisine denk olmayansın…

Bunun üzerine Rasûlullâh şöyle buyurdu:

— Şüphesiz ki bu adam, Allâh’ın İsm-i Â’zâm’ı ile dua etti… O İsm-i Â’zâm ki, O’nunla Allâh’tan bir şey istendiği zaman verir ve O’nun ile çağrıldığı zaman icabet eder…

Bitmez tükenmez isteklere sahip olan insanoğlu elbette ki, imkânsızlıklar ölçüsünde Allâh’a sığınacak, O’ndan isteyecek, nazını niyazını hep O’na yönlendirecektir…

İşte bu yüzden yapılan çalışmalar sonucu “İsm-i Â’zâm” olması muhtemel olan şu isimler tespit edilmiştir:

1. ALLÂH…

2. Lâ ilâhe illAllâh…

3. ErRahmân-ur Rahıym…

4. El Hayy-ul Kayyûm…

5. Allâhu Rahmân-ur Rahıym…

6. Allâhu lâ ilâhe illâ HÛ, el Hayy-ul Kayyûm…

7. Lâ ilâhe illâ HÛ, el Hayy-ul Kayyûm…

8. Rabb…

9. Allâhu Lâ ilâhe illâ HÛ, el Ehad’üs Samed’ulleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekün leHU küfüven ehad.

10. El Hannân-ul Mennânu, Bedî’üs semâvâti ve’l ardı Zül’Celâli vel’İkrâm.

Evet, şimdi biz önce İsm-i Â’zâm olduğu hakkında çok kuvvetli işaretler olan iki duayı yazıp, sonra da kendi mütalaamızı beyan edelim… Şüphesiz ki gerçeği bilen Allâh’tır!..

 

أَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَ نِّى أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ ﷲُ الَّذِى لآَاِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ

 “Allâhümme innî es’elüke bienniy eşhedü anneke entellâhulleziy lâ ilâhe illâ entel Vâhıd’ül EhadusSamedülleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekün leHU küfüven ehad.”

لآَاِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

 “Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannân yâ Mennân Ya Bedies semâvâti vel ardı, yâ Zel Celâl-i vel ikrâm.”

Bilgi:

Bu iki dua da, Hazreti Rasûlullâh AleyhisSelâm’ın bu konudaki buyruklarına istinad etmekte… Duaya bu şekilde başlanırsa, o duaların kabul olacağına işaretleri var…

Evet, bütün bu işaretlerden bize göre ortaya çıkan netice şudur… Eğer ortak nokta aranırsa; hemen hemen bütün işaretlere de dikkati çeken iki isim görülüyor:

1. ALLÂH

2. HÛ

Esasen bu iki isim dahi birbirinden ayrı olmayıp; bu konunun derinliklerine ve sırlarına nüfuz etmiş evliyaullâh tarafından bir olarak kabul edilmektedir…

Vahdet konusunun zirvedeki isimlerinden biri olan “İNSAN-I KÂMİL” yazarı Abdülkerîm Geylânî (Ciylî) KaddesAllâhu Sırrahu Azîzan, bu konuda özetle şöyle demektedir:

“ALLÂH isminin sonundaki H harfi hüviyeti Zât’a işaret eder ki, bunu HÛ ismi olarak da bilir ve bu hususa HÛ ismiyle işaret ederiz.”

Nitekim, Efendimiz, büyüğümüz Hazreti Âli dahi, “HÛ” ismine çok riayet eder, bu ismi çok zikreder, özellikle şu şekilde söyler ve yakınlarına tavsiye ederdi:

“Yâ HÛ ya men HÛ, lâ ilâhe illâ HÛ”

“İsm-i Â’zâm”ın gerçekten “HÛ” olduğuna inanabilmek veya bunu müşahede edebilmek için tasavvufun çok derinliklerindeki bazı gerçekleri Allâhû Teâlâ’nın müşahede ettirmesi icap eder.

Rasûlullâh AleyhisSelâm’a bir gün şu soru sorulur:

— Yerleri ve gökleri yaratmazdan evvel Rabbimiz neredeydi?..

Cevaben buyururlar ki:

— Altında ve üstünde hava olmayan Â’mâ’da idi!..

Bu hadîs-î şerîf’te işaret edilen husus Allâhû Teâlâ’nın Zâtıdır…

“ALLÂH” ismi, toplayan bir isimdir… Yani, Allâh’ın hem Zât’ını, hem vasıflarını, hem de sayısız özelliklerini içeren bir isimdir…

Allâh ismiyle işaret edilen ZÂT’ın hüviyetine ise “HÛ” ismi işaret eder… AHADİYET sıfatıyla idrak edildikten sonra, gerçek mânâsıyla “Allâh’a iman” meydana gelir ve “yakîn” hasıl olur; iş taklitten çıkar, tahkike varır… Aksi hâlde, hep Allâh “İSMİNE” iman edilir ki, bu da ehli taklidin mertebesidir… Tahkike ermişlerinismi ise “müferridûn” veya “mukarrebûn”dur ki; Allâh “İSMİNDE” değil; ALLÂH’IN AHADİYETİNDE benlikleri yok olmuş; “el ân öyledir” sırrına binâen, Allâh Bakıy’dır mânâsı yaşanır olmuştur…

İşte bu yaşantı içinde olanlar, “İsm-i Âzâm” sırrına ermiş olanlardır ki; her nefeste “HÛ” diyenin mutlak bilinciyle yaşarlar…

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in günlük yaptığı zikir (6 esma)

Bismillahirrahmanirrahim
100 kere Bismillahirrahmanirrahim
100 kere Estağfirullah elazim
100 kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed
100 kere La İlahe İllallah
100 kere Allah
100 kere Hu
Bitirdikten sonra
üç İhlas, Felak, Nas, Fatiha sureleri okunur ve hasıl olan sevabı Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(S.A.V) efendimize ve asabı olmak üzere geçmişlerimizin ruhlarına hediye ve dua edilir. Eğer bu zikir abdestli olarak ihlasla her gün, günde en az bir kere yapılacak olursa niyetine göre kişinin:
a-) Helalinden rızkı bollaşır ve bereketlenir.
b-) Ruhi sıkıntıdan kurtulur, Ailesi ile yaparsa hem kişi hemde ailesi huzur bulur.
c-) Hallolmayan işleri hallolur. (Ev sahibi olur, çocuk sahibi olur helalinden mal sahibi olur, işe girer, evlenir, çoluk çocuğunun yaşantısı düzelir, hayırlı evlat sahibi olur.)
d-) Sigarayı bırakır ve içkiyi bırakır.
e-) Hafızası kuvvetlenir, aklı selim’i artar.
f-) Helal ve haramı içinden ayırt eder.
g-) Gözünü ve gönlünü zinadan korur.
h-) Kalbi ve gönlü Hz. Allah’a ram olur.
ı-) Bu cennet vatanın ve Müslümanların üzerindeki musibetlerin , belaların ve afetlerin definden farkında olmadan kendisininde katkısı olur.
j-) Namaz kılmaya, oruç tutmaya, Kur’an okumaya ve tespih çekmeye doyamaz.

100 kere bismillahirrahmanirrahim deyince, şeytanın şerrinden ve vesvesesinden emin olur, rızkı bereketlenir.
100 kere estağfirullah el azim deyince, büyük ve küçük günahları af olunup, anadan doğmuş gibi olur.
100 kere Salavat-ı Şerife getirince, Peygamber efendimizin (s.a.v.) şefaatine nail olur.
100 kere La ilahe illallah deyince, Hz. Allah’tan gayrısı kalbinden çıkar.
100 kere Allah (c.c.) deyince, Hz. Allah o gönüle nazar eder.
100 kere Hu deyince, Hz. Allah o gönülü ziyaret eder. Kişi son nefesini Kamili İman ile verir.

Altı Esma’nın tarifi ve anlamı:
1-)  “Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillâhirrahmânirrahîm” denildiğinde ; şeytan 70 yıl öteye kaçar. (B) kapıdır, bir yandan dünyaya giriş, bir taraftan da dünyadan çıkıştır. Kur’an-ı Kerim’in sırrı Fatiha Suresi’nde, Fatiha’nın sırrı Besmele’de, Besmele’nin sırrı (B) harfinde. (B) harfinin sırrı da noktasında toplanmıştır.
Her şeyin bir kalbi var ; Kur’an’ın Yâsîn-i Şerif, Yâsîn-i Şerifin Fatiha, Fatiha’nın kalbi Besmele-i Şeriftir. Tasavvufî yaşantının kalbi de Tevhid’dir.
Besmele’de Allah’ın 1001 ismi mahfuzdur. Kalbin anahtarı Besmele’dir.
Her Sûre Kur’an-ı Kerîm’de bir defa bulunur, Besmele ise 114 defa inmiştir.
Her hayırlı işin başlangıcı Besmele iledir.
Gönüllere rahmet yapsın! Rahman hatırı için herkese rızkını verir. Rahman da Rahim de besmelenin içinde. Rahman dünyayı besler. Rahim ahirete sesler.
Nefs-i emmâre ve şeytanın kamçısı Besmele’dir. Besmelesiz yemekte unutkanlık olur. Besmele gönüllerin anahtarıdır, Besmele Kur’an’ın anahtarıdır.
Altı Esma çalışanlara cin yaklaşamaz, hele 100 Besmele’den sonra gelemez.

2-)  “Estağfirullah El-Azim” denildiğinde anadan doğmuş gibi büyük ve küçük günahlar affolur. “Estağfirullah” küçük günahlar için, “El-Azim” büyük günahlar için.

3-) Salavat-ı Şerife “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” Güzel olarak ihlasla yapılan Salavat-ı Şerife, kavak ağacından dökülen yaprak gibi günahları döker. Kötü dilleri düzeltir, kararmış gönülleri diriltir, harabe olan gönülleri neşelendirir.
Salavat-ı Şerifelerin en alası namazda okunanlar dır.
Perşembe günü ikindi vaktinden Cuma gününün ikindi sonrasına kadar Salavat-ı Şerife yapılırsa anında Peygamber Efendimiz’e ulaşır, yani otomatiktir ve Peygamber Efendimiz ; “aldım kabul ettim ” der. Diğer zamanlarda yapılanlar mektup misali ulaşır.
Güzel bir koku duyulduğunda Salavat-ı Şerife getirilecek! Pis koku duyulduğunda ise ; “Hasbünellahi ve ni’mel vekil” (Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.)
Güzel kokular, tatlı şeyler ikram edilirken Peygamberimiz (s.a.v.)’i anıp, O’na salavat getiriniz!
Salavat-i Şerife getirilirken sarılmak yok, musafaha, yani tokalaşmak var. Tokalaşmaya başlarken Salavat-ı Şerife getirilmeye başlanacak, Salavat-ı Şerife bitmeden eller bırakılmayacak! Ellerin birbirine kenetlenmesi gönülleri birbirine kenetleştirir. Gönüllerde yaşanan kötü huyları temizler, iyilikleri geliştirir. Zaten Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Sallallahü Aleyhi Vesellemden bize bir hediyedir.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim de şöyle buyuruyor;
“Ve inneke le’ala hulugın azim” Ve sen pek büyük bir ahlak üzerindesin (Kalem Sûresi 4. âyet).

4-) “Lâ ilaheİllallah” : Bütün amellere kul hakkı el koyar, ancak Kelime-i Tevhid’in sevabı müstesnadır. Çünkü Kelime-i Tevhid Allah’ın zatına mahsustur. Bu nedenle Kelime-i Tevhid’e çok çalışın. Zikirlerin en verimlisi, en zengini Kelime-i Tevhid’dir.
Tevhid sözlerinin tesiri uzun süre devam eder. Tevhid’in esrarını bilseler, yemin ederim ki, yerde sürünenler bile Tevhid çeker. Fakirlerin en büyük sadakası Tevhid’dir. İçteki ve dıştaki gururun temizlenmesi lâzım.
Devamlı Kelime-i Tevhid söylenirse gönüle Muhabbet-i Hak, Muhabbet-i Resûlullah doğar.
Yüzbin salavattan, bir “Laİlahe İllallah” üstündür.
Bizim en büyük silahımız “Tevhid”.
Gerçek Tevhid’le meşgul olanda kalp hastalığı olmaz. Kalbi Hak’la meşgul olanda kalp hastalığı olmaz.
Ağır günahla duçar olanlara, Peygamberimiz Kelime-i Tevhid’in şifa olduğunu söylüyor.
Zikrullahın kaynağı Kelime-i Tevhid ve Lafza-ı Celâl’dir.

5-) “Allah” : Lafza-ı Celâl, denildiğinde Allah’ın beş bin ismini cem ederek bir anda söylenmiş gibi olunur.
Bir kere Allah demek, beş bin ismini söylemekten daha faziletlidir.

6-) “Hu” : Hu, Allah’a kavuşmak, maksada ulaşmaktır. Hu ; İsm-i A’zâm’dır, Altı Esma’nın tercümanıdır. Evliyanın kalp gözünü açan Hu’dur.
“Hu ” demek; “ben Sen’ den geldim, Sen gönderdin, yine Sana döneceğim”, “Allah’a kavuşmak” demektir. Hu, sana kavuşacağım. Hu, hedefe kavuşmaktır.
Gaye ; Allah’a kul, Peygambere ümmet olmak. Hu, İsm-i A’zâm’dır. Nasıl olur? İsim o isim, ama ağız o ağız değil. Hu ismi “Sen’den geldim Sana döneceğim” diyor. İsim o isim, ağız o ağız olmadı mı gemi karaya vuruyor.
Kimsenin bulunmadığı yerde hulus-i kalple “La İlahe İllallah ” dedin mi, Allah kainatı hizmetine döker.
Yüz bin tane gelişigüzel şeyleri okuyana kadar bir tespih kadar Allah’ı zikir et daha iyidir.
Kur’an-ı Kerim’de zikirle ilgili öyle ayetler var ki: insanlar anlasa kalpleri ve dilleri hep zikirle meşgul olur.
Zikirle meşgul olmayan gönüller ölüdür. Zikirle meşgul olan gönüllere Mahşer, Mizan, Sırat’ta sıkıntı yoktur. Hazret-i Allah “Beni az dahi olsa kim hatırlarsa Ben onunla beraberim” buyuruyor.
Ehl-i tasavvufta ders (zikir) görevi aynı beş vakit namaz gibidir. 24 saatte bir defa aksattın mı, Allah’a ve Resûlullah’a giden kabloyu taşıyan direklerden biri yıkılmış olur.
Tespihte 100 rakamına bağlı kalmak lazım.
Rızk ta, geçimde sıkıntısı olanlar 100 bin ile 250 bin “İhlâs-ı Şerif Suresi” ni okusunlar! Peygamberimiz’e karşı sevgisi az olanlar da 100 bin ile 250 bin “Salavat-ı Şerife” getirsinler!
Cenâb-ı Allah’ın her isminden bir canlı yararlanır.
Altı Esma Hazret-i Peygamberimiz’in manen Hazret-i Veysel Karânî’ye ve tüm sahabeye verdiği derstir.
Onların hepsi; Hazret-i Veysel Karânî, Hazret-i Ebûbekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali bizim pirlerimizdir.
“Ellah” mı yoksa “Allah” mı denecek? :
Aslında ne tam “E” dir, ne de “A”. İkisinin arasında söylenen bir harftir. Siz okurken hem “E” ile hem de “A” ile okumayın, ikisinin arasında çıkan harfle söyleyin.

“La ilahe illallah ” derken dikkat edilecek : “La ilahe ” söylenirken uzatmak serbest, gidebildiği kadar gitsin, “illallah ” çok hızlı ve keskin denecek. Eğer “illallah ” derken uzatırsanız Allah’ın varlığından bir şüphe etmiş gibi olunur. “Allah” lafzı söylenirken de baştaki harfler uzatılmadan, sondaki harfler de uzatılarak söylenmelidir.
Allah (c.c.) Ayet-i Kerime’de; “Ey imanla müşerref olan kullar! Gönüller ancak Beni zikretmekle mutmain olur, ruhlar ancak Beni zikretmekle huzur bulur ” buyurmaktadır.

DUA
Bismillâhirrahmânirrahim ;Rabbiniz söyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp, büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.
Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatü, vesselamü, alâ Rasûlüne Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain.

İlahi Ya Rab, Cennet Vatanımızın iradesini, getirmiş olduğumuz senin ismi şeriflerinle, Cennet Vatanımızın emanetini ehlinin elinde tut. Emaneti ehlinin elinde tut. Emaneti ehlinin elinde tut. Ömürlerini uzun eyle, sihhatlerini hareketli eyle, akıllarını bereketli eyle Ya Rab, dengeli akıl, şuurlu fikir, sıhhatli beden, hayırlı uzun ömür nasip et. Rızkımızı gökte, kendimizi yerde bırakma. Dünyada mekansız, ahirette imansız, cüzdanda parasız bırakma Allah’ım.
İlahi Ya Rab, görünür görünmez kaza, güç ve takât yetmez belalardan sen muhafaza eyle. Düşmana, şeytana, nefsimize fırsat verme. İlahi akıbetimizi hayır eyleyerek, Sırat-i Müstakimden ayırma. Kendine kul, Habibi’ne Ümmet eyleyerek Peygamberimizin şefaatlerine sen nail eyle.
Ya Rabbi, imanımızda sabitliliği, ibadetlerimizde devamlılığı, gönlümüzde ve düşüncelerimizde hayrı, gözümüzde harama bakmamayı ve helal lokmayı nasip eyle.
Kalp ve ruh alemimizi şeytana heder ettirme Allah’ım. Kalp ve ruh alemimizi Nur-u Kur’an-ı Kerim’in hükmü ve baskısı altına al Allah’ım. Kalp ve ruh alemimizi muhabbet-i Hakk ve muhabbet-i Resûlullah ile sen uyandır Allah’ım. Menfaat vermeyen ilmin şerrinden, reddolunan duanın şerrinden, kabul olunmayan namazın şerrinden, doymak bilmeyen nefsin şerrinden, tard olmuş kovulmuş şeytanın şerrinden, malayani konuşan dilin şerrinden, kadın şerrinden, düşman şerrinden sana sığınırım Allah’ım.
Vaktimiz hitam bulduğunda aklımızı başımızdan alma Ya Rab, son çene kapamamızı Kelime-i Tevhid veşahadeti sen nasip eyle. Bize sen sahip ol Ya Rab. Ya Hazret-i Allah’ım, az da olsa ihlasla ilm-i Rahmaniyenden ve ilmi Resûlullah’tan nasip eyle. Ya Rab bizi kendi terbiyenle terbiyelendir. Ya Rab, senin yolunda senin istediğin manada adabı ile yaşayan kullarından eyle. Ya Rab, Peygamberimizin has şefaatini bizlere nasip eyle.
Allah’ım bizi senden ve senin muhabbetinden, seni ve muhabbetini bizden uzak tutma. Ya Rab, kalp ve ruh alemimizi şeytana heder ettirme, şeytana istila ettirme. Muhabbet-i Hakk, muhabbeti Resûlullah ile kalp alemimizi sen uyandır. Ruh-u Hakk ile meşgul olup, Ruhu Resûlullah ile sevişen kullarından olmamızı nasip eyle. Temiz bir dil, güzel bir göz, saf bir kalp ile tevhid etmeyi sen nasip eyle Ya Rabbi. Bizlere bu günleri aratma Ya Rabbi.
Allah’ım, fakirliğin şerrinden, yoksulluğun şerrinden sana sığınırım. Ya Rab mideye ve eteğe düşkün olmanın şerrinden sana sığınırım. Ev ailesi ve uşağı ile beraber Allah’a kul, Peygamberimize ümmet olan kulların zümresine ilhak eyle Ya Rab.
Ya Rab, iç ve dış düşmanlara fırsat verme. Bütün Ümmet-i Muhammedi ve içinde de bizleri kendin muhafaza eyle. Ya Rab, dinsizleri dine getir, imansızları imana getir. Ya Rab, iman nasip değilse şerlerinden sen koru. İlahi Ya Rab, emaneti ehlinin elinde tutmaya yeterlisin. Devletimizin, milletimizin iradesini ehlinin elinde tut. Ömürlerini uzun eyle, sıhhatlerini hareketli eyle, akıllarını bereketli eyle. Müslüman milletimizi birbirine düşürüp de, bu cennet vatanımızı karıştırmak isteyenlere fırsat verme Ya Rab.
Yapmış olduğumuz taklidi amelleri sen tahkike tebdil eyle. Ya Rab, az ibadeti çok, çok isyanı az görenlerden eyleme. İhlas ve sabırla rızan için amel etmeyi sen nasip eyle. Vakitlerimizi senin rızana uygun geçirmeyi nasip eyle. Senin hoşuna gitmeyen hal ve hareketleri iç alemimizde misafir eyleme Ya Rabbi. Ya Rab, Peygamberimizin ruhaniyetini cemiyetimizden haberdar eyle. Hazırlıksız kabre girmenin şerrinden sana sığınırım Ya Rab. Amel defterimizi soldan ve arkadan verme, sağdan ver Ya Rab.
Ya Rab, senden isteyip de verdiklerinin hatırı için senden istiyoruz. İlahi Ya Rab, dinin içinde kendini din ve din rehberi göstererek Dinimize ve Kur’an’ımıza düşman olanların şerrinden sana sığındık. Ya Rab, öyle bir zihniyette olanlara sen fırsat verme, sen fırsat verme.
Kâaffeyi ehli iman, ehli İslam, ehli dünya ve ehli ahiret ruh ve evrahları ve cemii geçmişlerimizin ruhu için, bir cümle Ümmeti Muhammed’in ruhları için ve içerisinde de bizlerin, sizlerin ruhlarımız için, Rıza-i Hakk, Rıza-i Hakk, Allah rızası için. Lillahil Fatiha

Merhaba, havassite.com ziyaretcileri.

Bu konumda faydasını tecrübe ettiğim inşirah suresinden bahsetmek istiyorum.

İnşirah suresi ile içinizdeki mutsuzluğu, huzursuzluğu, üzüntüleri Allah’ın izniyle mutluluğa ve huzura çevirebileceksiniz.

Okuma usûlü, sayısız olarak 1-3-5-7-21-41 gün kadar okumaya devam edebilirsiniz. En önemlisi sıkıntı duyduğunuz anda okumanız. Farkı göreceksiniz.
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Elem neşrah leke sadrak.

2. Vevedağnee anke vizrak.

3. Ellezî engada zahrak.

4. Ve rafeğnâ leke zikrak.

5. Feinne meal usri yusrâ.

6. İnne meal usri yusrâ.

7. Feizâ ferağte fensab.

8. Ve ilee rabbike ferğab.

Unutmayın. Her şey Allah’ın ol demesiyle olur.

Sıkıntılı olduğun zaman ve kurtulamadığın zaman bu duayı her sabah 7 kere oku.

İNŞALLAH kısa sürede sıkıntısı olan sıkıntısından kurtulur Borçluysa borcunu öder ve de işsizse iş bulur.

çok tecrübe edilmiştir. Çok önemli ve tesirli bir duadır Allahın izniyle…

Dua budur
Allahümme Ya Latif (7 kere) ya Allah edrikni bilütfikel hafiyyi ena muhtacün zelilün

Ve entel kaviyyül ğaniy. Allahümme ya seriul hisab ya şedidul ikab ya ğafur ve ya rahim

ve ya haliku külli şey in ya fatıris semavati vel ard. Ya falikel habbi ven neva falikel

isbahu ya veliyyül hasenat ya dafius seyyiat ya ğafirel hatiyyat ya satirel averat ya maniel

beliyyat ya mukilel aserat ya muhyil emvat ya münevvirel ardı ves semavat

(HACETİNİ SÖYLE) akdı haceti fi hezihis saate ya ilahel evveline vel ahirin ya bediüs semavati vel ardıne ya zel celali vel ikram. Ve sallallahü ala seyydina muhammedin ve alihi ecmain. Birahmetike ya semi’ud dua ya erhamerrahimin. Bihürmeti muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allah ya Allah ya Allah

 
 
1 – Zalimi görevinden azlettirmek rezil ve perisan etmek icin.
Cuma günü aksam namazindan sonra eve gir bedenin ve oturdugun yer tertemiz olmasi lazim. Bin defa istigfari serif getir.(estagfirullah el aziym ve etubu ileyke). Bin defa salavat serife ve Bin defa Fil suresi okunur. sonra 313 defa sunlar okunur
بالله القادر المقتدر القاهر الجبار ناصر الحق حيث كان به الحول والقوة ان كانت الا صيحة واحدة فاذاهم جميع لدينا محضرونnot: eger mustehak birisine yapmazsaniz dua ,eden kisiye zarar verir. yani yaptiginiz kisi beddua yi hak etmis olacak mesela bush gibi adamlara yani..Türkcesi Billahil kadir il muktedir el kahir el cebbar nasiril hakki haysu kane bihil havli vel kuvveti in kanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun2 – Bagli bir kimseyi cözmek icin (bütün bedeni tutmayanlar veya bedeninin herhangi bir azasi tutmayanlar icin)
Yeni tertemiz bir kap alinir, icine bakara suresi nin tamami yazilir sonra yagmur suyu ile silinir ve o suyla bagli olan kisi büyükce bir legen gibi bir seyin icinde yikanir banyo yaptirilir. kullanilan su ayak degmeyen bir yere dökülür. Allah in izni ile sifa bulur.3-Askınla deli divane etmek gözünün baskasını görmemesi için (Not okunacak seyler Ayettir bu yüzden Haram olan seyde kullananlar cok büyük günah işlemiş olurlar ve Ayetleri haramda kullandıkları içinde dinden cıkarlar.Baskasının karısına kızına veya helali olmayan kişilere yapılacak olursa carpılır ona göre. Bu iş sadece ve sadece karı koca arasında problem varsa yapılmalıdır.Aksi halde coook tehlikelidir….Şu ayet bir şeker in üstüne okunur ve yedirilir.بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتعلم أن صدقتنا وتكون عليها من الشاهدين
(Bismillaahirrahmaanirrahiim, Kaaluu nüriidu en ne’küle minhaa ve tetmeinne kuluubunaa ve ta’leme en saddektenaa ve teküüne aleyhaa mineşşahidiin.4- İşlerinin acılması için Şu ayeti kerime 350 kere okunur. kitap tecrübe olunmuştur diyor. Ayet
قل انالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيمTürkcesi : Kul innel fadle bi yedillahi yü’tiyhi men yeşau vallahu zül fadlil aziym.5- Kolay ca rızkını temin etmek için İş bulmak için :
Yasin suresi sabah namazından sonra hic konusmadan şu şekil üzere okunur, 10 defa efendimize salavatı serife okunur (Allahümme salli Ala seyyidina Muhammedin Ve ala Ali seyyidina muhammed) sonra 25 defa Nasr Suresi okunur (iza ca e nasrullahi vel feth..) 10 salavat daha okunur.sonra besmele ile yasin okunmaya baslanır, bastaki (yasin) lafzı 10 defa tekrar edilir, sonra devam edilir ( zalike takdiyrul azizil aliym ) ayetine gelince 4 defa tekrar edilir, (selamun kavlen min rabbirrahiym ) ayetine gelince 15 defa tekrar edilir, ve son 2 ayeti kerimesi 6 defa tekrar edilir. bitince tekrar 10 defa salavat okunur. en son gök yüzüne dogru üfürülür, ihtiyaclarınız bitinceye kadar okumaya devam edilir..6- Rızık Kapılarının acılması için Dua bittikten sonra sag tarafına yatılıp uyunur ve rüyasında kendisine Rızkının nerde oldugu ne yapması gerektigi gösterilir.
Yapılış şekli :
Önce cuma namazından sonra Allah rızası için fakir bir kimseye sadaka verilir, ve cuma günü gece yarısı kalkılır, Bir daha işlememk üzere bütün günahlara tevbe edilir, bundan sonra 100 defa istigfar ı şerif okunur, bitince Efendimize 100 salavat okunur, sonra şu ayeti kerime besmele cekerek 100 defa okunur, talak suresinin 7.ci ayeti . sonra Efendimize tekrar salavat okunur,

 

7- Bir kimseden bir isteginiz oldugunda Onu yaptırmak için sag avucun içine şu yazılır..
ve istegin söylenir..

طعسا كب

8- Baş agrısı için

Bir kagıda 90 tane sad ( ص ) yazılır. Ve (
لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
) ( Haşr suresi 21 .ci ayet ) sonuna kadar yazılır basa konur..

9- Peygamber efendimizi rüyada görmek için
Cuma Gecesi Bin defa Kevser suresi okunur , sonra Bindefa salavatı serife okunur hiç konusmadan sag tarafa yatılır,

10- Bir kişinin Hanımı kısır olsa : Kadın ve koca persembe günü oruc tutmalı, bedenlerini elbiselerini yıkamalı temizlemeli sonra yavrusu erkek olan bir inek ten süt alınıp üzerine 7 defa müzemmil suresi okunur o sütle iftar edilmeli sütün azını koca cogunu ise kadın içmeli ve cuma günü cima edilmeli eger süt kadının karnında sabit kalırsa hamile olur sabit kalmazsa olmaz.

11- Kisi haniminin evde durmasini isterse (kadinin disari cikmasini önlemek icin)
Sunlar bir kagida yazilir ve üzerine agir bir tas konulur evin icinde bi yere gömülür

اللهم حرست وقيت وربطت فلانة بنت فلان حتى لا تخرج من مكانها انه علا رجعه لقادر فماله من قوة ولا ناصر جئنا بكم لفيفا وقفوهم انهم مسؤولون فلانة بنت فلان حتى لا تخرج من بيتها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

kirmizi olan yere önce kadinin annesi ikinci kirmizi olan yerede kadinin ismi yazilir

12- Havada yürümek suda yürümek icin
su arapca rakamlar bir kagida yazilir
۵۶۲۷۴ (türkcesi 56274) sonra su isimler kagid üzerine 1 defa okunduktan sonra kendini ve kagidi su buhurlar ile buhurlaman lazim (buhurlarin isimlerinin türkcesini bilmiyorum isimler arapca ama yinede bulabilirsiniz) öd lüban cava mostaki
isimler sunlar :
حه قبراش حه هيتزاطورش جه منذ اقشطش حه عنطلنطهس حه عدا نقش حه كطلطيش طلعود لطش حه بحق بعضكم على بعض وبحق الكواكب السبعة وبحق من اسمه وطاعته واجبة عليكم الا ماقضيتم حاجتى وكنتم عونى على (كذا وكذا) اقسمت عليكم بالملك الأصفر وبحق الملك الأحمر وبحقكم عليكم الا ماقضيتم حاجتى وكنتم عونى وأعوانى اعينونى على (كذا وكذا) اقسمت عليكم بيأجوج ومأجوج وهاروت وماروت إلا ماقضيتم حاجتى

Okunusu (Hah kabaraaş hah heytezaatuuraş cah münzü akşataş hah antalantahes hah adaa nakşin hah ketaltayeş taluud lataşin hah Bi hakkı ba’dikum alaa ba’din ve Bi hakkil kevaakibisseb’ati ve bi hakki men ismuhuu ve taa atihii, vaacibetun aleykum illaa maa kadaytum haacetii, ve küntüm avnii alaa (keza ve keza) aksamtu aleykum bil melekil asfar ve bi hakkil melekil ahmar ve bi hakki küm aleykum illaa ma kadaytum haacetii ve küntüm avnii ve A’vaanii, A’yunuunii alaa (keza ve keza) aksamtu aleykum bi ye’cuce ve me’cuce ve haaruute ve maaruute illaa ma kadaytum haacetii.

tirnak icinde olan yerlerde keza ve keza nin yerine ne istiyorsan onu emretmen lazim.

13- Gece uyuyamayanlar icin
sunlar yazilir ve yastigin altina konur
سلخا ملخا أرخا أروخا القو انوم على (فلان بن فلانة
kirmizi yazan yere önce kendi ismin sonra annenin ismini yazman lazim. eger uyumak isteyen kadinsa birinci kirmizi dan sonra gelen بن kelimesinin yerine بنت yazmalidir.
Iyi uykular

14 – Bir Seyi Altin Yapmak icin,
7 Gün Oruc tutulur Riyazetle ( yani hayvani bir gida yemeden, iftarinida ekmek zeytin ve zeytin yagi ile yapman lazim ,icinde yine hayvani gida bulunmamasi lazim) Son gün ne istiyorsan mesela altin istiyorsan bir demir veya bir kagidin üstüne altin sureti cizilir ve agzin icine konur sonra su dua 7 defa okunur. sayi ile yazdigim yerler 3 defa okunacak
Bismillahirrahmanirrahim
يا شمخيثا 3 ياتمليخا 3 يابراى يبوشا 3 ثم إنقلبت الأحجار وانقلبت الأشجار وإنقلبت الأرضون وانقلبت السموات وانقلبت الكرسي وانقلبت العرش وانقلبت الشمس وانهم الى ربهم لمنقلبون ياطلستوش ياطلشوش اذهبو بقلب الدينار كما انقلب الليل والنهار ياخاطف الأبصار اخطف الأبصار بحق جبرائيل وميكائيل كبيركم واسرافيل يسوقكم وعزرائيل بجمعكم ان تسحروا اعين الناظرين واقطروهم وجاؤو بسحر عظيم كذالك ايها الحدام ان تسحروا اعين الناظرين وبنى آدم وبنات حواء

Okunusu (Yaa şemhiysaa Yaa temliyhaa Yaa beraaye yubuşaa sümme inkalebetil ahcaaru venkalebetil eşcaaru ve inkalebetil arduune ven kalebetissemaavaati venkalebetil kürsiyyi venkalebetilarşi venkalebetişşemsi ve innehum ilaa rabbihim lemunkalibuun Yaa talastuuş Yaa talşuuş izhebuu bikalebiddiynari kemaa inkalebilleyli vennehaar, Yaa haatıful ebsaar ihtafull ebsaar Bihakkı cebraaiil ve miikaaiyl kebiirukum ve israafiil yesuugukum ve azraaiil Bicem ikum
en tesharuu aynunnnazıriin vaktaruuhum vecaauu bisıhrin aziim, kezaalike eyyühel huddaam en tesharuu e’yunennaazıriin ve benii aademe ve benaati havvaa e
(kırmızı yazan yerler peltek okunur)

15- Su ayeti yazilip bir toplulugun birlestigi bir yere koyulursa o kisi ler ebediyyen bir araya gelemezler . bu ayet yazilip bir agacin dalina asilsa o agacin mevleri dökülür agac kurur.
Ayet : فأصابهم سيئات ماكسبوا وحاق بهم ماعملوا مكانوا به يستهزؤون
ayet mutlaka arapca yazılmalıdır (türkce olmaz)

16- Tevbe suresinin sondan 2 ayeti kerimesi لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز (lekad caaekum rasuulun min enfusikum aziyz) diye başlayan ayetler sabah namazından sonra 7 defa okunursa o gün o kişi ölmez ve kendisine demir den icat edilmiş hiç bir şey zarar vermez (ayrıca bunun hakkında hadis i şerifte vardır)

17- Nisan yagmurunun havvası (hadisi şerif tir) Kimki yagmur suyunu alırsa üzerine 70 defa fatiha ,70 defa ayetel kürsi,70 defa ihlas,70 defa felek ve nas, muhakkakki cebrail A.S bana haber verdiki kim bu sudan 7 gün devamlı içerse ac karnına Allah ondan vucudunda bulunan dertlere şifa verir, ve yine buyurduki, kimin gözünde zayıflık olursa veya bir sızı veya bir acı olursa ayın ilk hilaali ni gözlesin eger göremezse ikinci gün yine gözlesin (arabi ayların) hilali gördügü zaman sag eli ile gözlerini mesh etsin 10 defa besmele ile fatiha okuyup sonunda amin desin, sonra 3 kere ihlas suresini okusun, sonra 7 defa ((şifaaun min külli daain bi rahmetike yaa erhamerraahimiin)) desin sonra 5 defaa ((yaa raab)) desin ,bu göz için şifa dır buyurdu.

18- Yatsı namazından selam verdikten sonra hic konusmadan (inşirah ) suresi elem nesrah leke okusa hiç fakirlik görülmezmez,
Çok özel bir Not daha : Vitir vacib namazının 1.ci rekatında (inşirah suresi ) 2.ci sinde tebbet suresi. 3.cü de ihlas suresini okumaya devam eden kişi hayatında fakirlik ve diş agrısı görmez.

19- Bevl etmekte zorlananlar için (prostat) hastalıgı için su ayetler bir kagıda yazılır ve su yun içine atlır ve su içilir ayetler arapca yazılmalıdır,
Ayetler Vakıa Suresinin 5 ve 6 cı ayetleridir.

20- Küçük cocuk lar sabah ac karnına besmele ile 21 tane cekirdeksiz kuru üzüm yeseler Zekaları artar

21- Evlenmek isteyenler icin (malesef sadece kadinlar icin)
su tilsim carsamba günü utarit saatinda 7 tane kagida, zagferan(safran) su ve beyaz misk ile yazilir. sonra hergün bir tanesi büyükce bir kovanin icine atilarak yazi silinir. ve kovadaki su ile banyo yapilir. 7 gün bitince persembe günü müsteri saat inda tekrar yazilir , ve basinda tasinilir.

carsamba = طشفسلمسططهطمسللهسعطيلميس

persembe günü = طشفسلمسططهطمسللهسعطيلميس
توكلوا يا خدام هذا الطلسم بجلب الخطاب لفلانة بنت فلانة وزينوها في اعين الرجال بحق وزيناها للناظرين
siyah yazilan ilk yere senin adin sonrakine annenin ismini yaz.

22- Bütün dertlerin dermanı, Hastaların ilacı Muhtac ların sığınağı, Kur’anı kerim in kalbi, Sıkıntıların Çaresi, Hastaların şifası, Gözlerimizin Nuru , Yasin Sure-i Şerife sinin Çok ama Çok Nadir bilinen , Ve En te’sirli, en cabuk kabul olunan, Bütün dertler için bütün sıkıntılar için Her şey için Okunan Şekli,
Bedenini ve Elbiseni Tam bir Temizlik ile temizle, sonra Sabah namazını Kıl, namazdan sonra Hiç konusmadan Yasin suresini okumaya basla Yasin suresi bitince Mülk suresi okunacaktır, Lakin Şekil şudur, Önce 1 Fatiha 3 İhlas suresi okunur sonra su sekilde hediye edilir (Allahım okumus oldugum Fatiha dan ve ihlas suresinden hasıl olan sevabı basta rasulullah efendimizin sonra bütün evliya ı kiramın ruhlarına hediye ettim)denir. Hem yasin suresinde hemde Mülk suresinde 4 Rahman 4 Allah Kelimesi vardır. Yasin suresi okunurken Her rahman kelimesinde Sol elin serce parmagindan baslanilir kapatmaya her rahmanda 1 tanesi kapatilir, Allah isminde ise sag elin serce parmagindan birtane yumulur .Bitince Parmaklar acılmadan Mülk suresi okunmaya baslanılır, Ordaki Rahman a gelince yasin suresinde kapatılan ilk parmak acılır böyle devam edilir.Allah ismindede Sol tarafta kapatılan parmaklar sırası ile acılır. bitince 2 rekat Allah rizasi icin namaz kilinir. sonra efendimize 100 defa salavat okunur. Bir gün veya üç gün veya yedi gün okunur bu sekilde. Bu şekil o kadar müessirdirki okadar te’sirlidirki Tarifi imkansızdır. Herşey için okunur. (sizlere anlatacagım En kıymetli havvas budur).

23- Yağmur yağdırmak için 72 bin taş a (küçük çakıl taşlarına) her birinde besmele ile şu ayet okunur ve bir akar suya cuval içinde ağzı sıkıca bağlanarak konur (eğer cuval kaybolursa veya ağzı acılırsa yağan yağmur durmaz felate sebeb olur) istenilen kadar yağmur yağdıktan sonra cuval tekrar sudan cıkarılmalıdır. Ayet budur. Hüvellezi yünezzlül gayse min ba’di ma kanetuu ve yünşiru rahmetehuu ve hüvel veliyyül hamiid

24- Doktorların care bulamadıgı hastalık tan kurtulmak ıcın 41 defa Ya şekuur (arapca yazılması lazım) yazılır ve suda bozulur içilir. Biznillah gecer.

25- 19 Adet Besmele yazılıp ev dükkan veya nereye asılırsa C.Allah orayı her türlü beladan muhafaza eder.

26- En müthiş Hastalıklardan ,tıbbın çare bulamadığı bütün hastalıklardan kurtulmak için, 72 Bin kelimei tevhit ( لاإله الا الله الشافى الشافى ) (Laa ilaahe illallah eşşaafii eşşaafii) okunur, Her yüzde bir defa (محمد رسول الله الشفيع الشفيع) (Muhammedun rasulullah eşşefiiu eşşefiiu) eger hasta kendisi okuyabilirse okur. okuyamazsa başkası suya okur ve her 100 cü de suya (Huu) diye üfürür hasta o suyu içer.

27- Herhangi bir hastalıktan dolayı hasta yatan kişinin başına Elini koyup Euzu besmele cekerek 3 defa Sure i Haşr ın son 4 ayeti okunup hastaya (huu) diye üfürülür. ve sonunda (sadakallahülaziim, ve sadakarasuuluhul keriim) denir.Hastalık tan tez zamanda kurtulur ve eser kalmaz.Allah ın izni ile

Birazda İksir lerden bahsedelim

28- Ağız Kokusu olan bir kimse
Herhangi bir arabi ayın 21ci günü 2 omuz küreği arasından Kan aldırırsa Ağız kokusu kalmaz.

29- Gögüs tutkunluğu için 526 defa besmele ile (Yaa şekuur) ismi şerifi bir suya okunur ve içilir.

30- Burun kanı için Kan durmazsa veya kan gelirse bir kalemle kağıda yazılıp alna yapıştırılır. (اسكن يادم بحق آدم) Kan anında durur

31- Bir kimsenin mide si yemeği içmeyi kabul etmeyip durmadan kusarsa, Nane yapragı ile limon kabugunu kaynatıp sogunca içmesi lazımdır gecer.

32- Nezle için
Yarım bardak tendürdüyotla suyu karıştırıp Çay rengi kararında olunca ağza koyup gargara yapılır ve birazcık ta burna cekilecek derhal nezle kesilir. (Bir cok defa ben kendimde tecrübe ettim) (Ancak içilmemesi lazım)

33- Bele kupa vurmak (yani bardak cekmek) Bu iş halk arasında yaygın olarak yapılır ancak çok tehlikelidir. Çünkü insanın belinde gayet ince ve ufak damarlar vardır onları kırar,bu damarlar kırılıncada o insanın vucudu ufak tefek hastalıklardan kurtulmaz.

34- Romatizma yı temelden gecirmek için Ağrıyan yerlere iyice defne yağı sürmek lazımdır.

35- Ekşi Ayran ve limon cok yiyen kişide Şeker hastalığı olmaz. Hatta ekşi ayran limon ve biber yemek Şeker hastalığına iyi gelir. Bunları cok tüketen memleketlerde fazla şeker hastalıgı görülmez, Çobanlarda şeker hastalığının olmamasının sebebi Ekşi ayran içmelerindendir. (Şiddetle uygulanmasını tavsiye ediyor kitap)

36- Meşhur 11 Adım Dua sı.
Yapılışını bizzat kitap tan yazıyorum kesinlikle bir eksiklik yoktur. 100 de 100 etkilidir. Ancak öyle fasa fiso şeyler için yapılamamalıdır. Çok Sıkıntılı anlarda Çok kötü hastalıklarda veya Çok muhtac olunan bir anda yapılmalıdır. Hele hele kesinlikle Gayrı meşru işlerde kullanılmaz tehlikelidir.
Mesela bir hastalıgın tedavisi için: Allah rızası için Cuma gecesi 2 rekat namaz kılınır her rekatte Fatiha dan sonra 11 ihlas okunur namazdan sonra güneşin doğdugu tarafa (doguya doğru) 11 adım veya 11 ayak yürür orada 11 Fatiha ve 11 ihlas okunur ve oldugun yerde sağ elini sağ yüzüne koyarak (mede yaa seyyid abdul kadir geylaanii) veya (medet yaa zel eşeb) denilerek bu vasıta ile C.Hakka iltica edilir. ve o gece Abdulkdir geylani H.Z leri gelir icab ederse ameliyyat (manevi)yapar. Şeker nefes darlığı kanser buna benzer aklınıza ne geliyorsa.veya baska bir hacetiniz varsa iltica ederken onu söyleyin. Bu dua defalarca tecrübe olunmuştur.hepsindede sonuç alınmıştır. (bu da 2.ci kıymetli hediyem olsun forumdaki herkese)

37- İdrarı tutalan (prostat hastalığı için)
Şu isimler sağ elin tırnak larına yazılır, Zarurreti def edinceye kadar okunur,(def’i hacet yapılıncaya kadar) isimler. (Erdeşin, Yauuneşin, Aytalaşin, Ayuuşin, Aaruuşin) iş bitince tırnaklardan yazılar silinmelidir. (Not= İsimlerin Sonu, İyl mesela cebraiyl gibi biten isimler Melek isimleridir. hayır işlerinde yardımcı olurlar. Ancak isimlerin sonu -Şin, gibi bitiyorsa Kötü işlerde veya kötü yerlerde yardım eden ruhların isimleridir.

38- Başarı için veya hertürlü iş için
Ayet el kürsi 313 defa okunur. sa başlanılan iş hayırla sonuç lanır. Çok te’sirlidir.

39- Bağlı olan Kişi leri Çözmek için Bir suya 7 Ayet el kürsi, 6 sure i cin, 32 sure i Nas, okunup üflenir. Erkek ve kadın her ikiside hem içecekler hemde yıkanacaklar. Allah ın izni ile gecer
Başka bir formül ise (Amenerrasulu) hurufu mukatta olarak yani tek tek harler ayrık ayrık yazılır, ve bir su da bozulur sonra erkek ve kadın bu sudan hem içerler hemde yıkanırlasa gecer.(Kitap tecrübe olunmuştur diyor)

40- Sar’a (sarılık) Hastalığı için. 21 Ayet el kürsi okunur ve üflenirse,Hemen ayılır ve şifa bulur.

41- Bir kimsenin Aklını ve fikrini ölçmek istersen (IQ) dedikleri şey oluyor.Ama bu 100 de 100 dür. Öyle soru larla falan değil. İşlem şöyle yapılır.
Aklını ölçmek için= Kendi ismini ve Anne nin ismini Ebced Hesabı ile hesapla Cıkan sayıdan 9 ar 9 ar Çıkar Geriye kalan sayı senin Aklındır.
Fikrini Ölçmek için= Kendi İsmini ve babanın ismini Topla (ebcedle) cıkan sayıdan 9 ar 9 ar Eksilt geriye kalan senin fikrindir.
Yani Anne tarafından akıl Baba tarafından Çocuğa Fikir intikal eder.

42- Hadis Meali, Kaza namazı için. Her ayın son cuma günü 12 rekat namaz kılsa namaz dan sonra Ya rab Beni dünyadan Kaza namazı ile Ahirete Alma dese, Okimse Kaza namazı varken Vefat etmez. (illaki onları Allah Tamamlatır sonra vefat eder)

43- Titreyen A’za için. Titreme hastalığı olan eli veya kolu veya ayağı durmadan titreyen ve tutmayanlar için.
Şura suresinin 33 cü ayeti kerimesi ve Kaside-i bürdenin (Fema li ayneyke vema li kalbike) mısraları bir kağıda hurufu mukatta ile yazılıp bir muşammayla titreme hastalığı olan yere bağlanacaktır. Denemmiştir. Ve sonuç 100 de 100 dür

44- Bir kimseyi öldürmek veya Bir yerden defetmek için.
(çok tehlikelidir,Müstehak olmayan a yapılırsa kendine döner vebalı da çok büyüktür,) O kişinin bastığı yerden Bir avuç toprak alınır, sabah namazı vakti yüksek bir yerde 3 defa (ha mim ayn sin kaf) 11 defa (Aahim, Keskı, Hal ın, Ya sin) deyip toprağı savurmalıdır. Ancak Çok tehlikelidir.

45- Dolama hastalığı için. Acı kireçle yumurta karıştırılıp Parmağın tamamına Alçı yapılır. 24 saat sonra eser kalmaz.

46- Vucudun herhangi bir yerinde kabarcıklar olursa, Pul pul olursa
Limon suyu sürülürse iyi olur.

47- Gögüs tutkuluğu için,
2 kilo halis zeytin Yağının içine 1 kilo Alabalık olduğu gibi konur (yani içini falan açmadan temizlemeden kafasıyla beraber) orada balık eridikten sonra güzelce süzülür, ve sabahları ac karnına birer kaşık içilir. Tortusu içilmez dökülür.

48- Nefes Darlığına Şifa için
3 kilo su 1 kilo badem posası bunlar ocakta 1 kilo kalıncaya kadar kaynatılır. sonra bunun içine Yarım kilo tahin helvası, Yarım kilo şeker, Yarım kiloda tuz suz tereyağı konulup sabah akşam ac karnına yenilir.

49- Nefes Darlığı için
Zeytin yağının içine Bir miktar inciri 2 ye ayırıp konur, Sabah akşam birer kaşık zeytin yağı, ve incirdende 2 şer parça yenir.

50- Kanlı basur Hastalığı için
Papatya çicegini kaynatıp şekerle çay gibi içmelidir. Tecrübe olunmuştur.

51- Basur için
Beyaz böğürtlen dikeninin kökünü kaynatıp şeker ile çay gibi içmelidir.(tecrübe olunmuştur diyor kitap)

52- Tüberkloz İçin şifa
Yarım kilo soğanı iyice doğrayıp, içerisine yenilebilecek kadar fazlaca tuz koyup bir havanda dövülür. 3 gün ayaz da beklttirilir sonra sabah akşam yiyebildiği kadar yemelidir. (100 lerce kişide tatbik olunmuştur diyor kitap)

53- Öksürüğü geçirmek için
Karabiber i Kara üzüm ile dövüp Nohut gibi hap yapıp sabah akşam birer tane yutmalıdır.(tecrübe olunmuştur)

54- Sarılık için şifa
Hıyarı rendeleyip nöbet şekeri ile yemeye devam etmeli.
veya 250 gram kadar hıyarın tohumunu güzelce kaynatıp suyunu nöbet şekeri ile içmelidir.(tecrübe olunmuştur diyor kitap)

55- Sarılık için Şifa
Koyun veya keçinin kara cigerini kızartacak gibi dilim dilim edip Şap denilen şey güzelce dövülerek o karacigerin üzerine ekilir, sağ tarafta olan karaciğerin üzerine sarılır bir gün öylece kalır. (biraz zahmetli olur) 24 saat sonra kase yoğurdun içine yine şap dökülerek ekilir oda yine sağ tarafa kara ciğerin üzerine sarılır.24 saat sonra cıkarılır, Hastalıktan eser kalmaz.

56- Çıban için
Yumurtanın beyazını bir kab a akıtıp Biraz ince şeker birazda sabun sıyırıp güzelce karıştırılır ve çıbanın üzerine sarılır. kısa zamanda çıbanın içini temizler. diyor kitap.

57- Tavuk karası Denilen göz hastalığı için
Yumurtayı su da pişirip iki tarafından tutarakTam ortadan kırılır, Kırmızısı içinden alınarak kalan beyazın iç tarafına el değmeden her 2 gözede sarılır. sabaha kadar geçirir. Tecrübe olunmuştur.

58- Gözde ki kan için
Gözde kan olursa Patetes soyulup tam ortasından kesilir, Temiz bir beze sıyrılır Temiz el ile Göze suyu sıkılır damlatırlır.Ve gözün üzerine patates sarılır. sabaha kadar bişey kalmaz.

59- 2 Ailenin arasını düzeltmek için Veya 2 kişinin arasını düzeltmek veya karı kocanın arasını düzeltmek için
123 defa Yasin suresi bir suya okunur, her (mübiin) de (Ya vedüd) denir ve Su ya sıcak nefes olarak (huu) diye üflenir. ve su içirilir.

60- Nefes Darlığı için
Muşmula yaprağını çay gibi kaynatıp içmek şifa dır. (Tecrübe olunmuştur)

61- Mide Ülserine Şifa (100%100 Çözüm)
2 fındık büyüklüğünde sarı balmumu, bir fındık büyüklüğünde tane sakız denilen avrupadan gelen beyaz yani sarı renkteki sakız, 250 gram halis zeytin yağında yağı yakmamak şartı ile her sabah bir fincan içilir, üzerine 3 saat yemek yemeyecek. acı biber yemek yasak. bunu böyle 40 gün devam edecek. 40 gün sonra eser kalmaz hastalıktan. Çok defa tecrübe olunmuştur.

62- Felç hastalığına Deva
1 kilo et kemik yağı 100 gram zencefil ve bal ile karıştırır ve aç karnına yer.
(Başka Bir formül= mercan balığı Tutmayan çalışmayan aza lara (yere) sarar 24 saat sonra balıkta et kalmaz. Hasta da da hastalıktan eser kalmaz. tecrübe olunmuştur.

63- Mahkemede beraat İçin
1461 defa (valla hu kalibun alaa emrihi) 61 cide ve her 100 cü de (vallahi) denilerek okunulur. (defalarca denenmiştir)

64- Rızık genişliği Ve Rızık kapılarının ardına kadar açılması için iş bulmak işlerinde başarılı olmak işlerinin hayırlı bereketli olması için en iyi formül.
Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 9 Ayet el kürsi, Besmele ile 19 cünnetül esma (Ferdün Hayyun kayyuumun hakemun adlun kudduusun) Besmele ile (terzuku men teşaa u bi kayri hisab) 100 defa (sübhanallaahi ve bihamdihi sübhanallahil aziim ve bihamdihi estağfirullah el aziim ve etubu ileyk) denir.

65- Uyku uyuyamayanlar için
Eshabı kehfin isimlerini yazar boynuna veya yastıgına koyarsanız küçük olsun büyük olsun mışıl mışıl uyur, İsimler (Yemliihaa, Mekseliinaa, misliinaa, mernuuş, debernuuş, şaazenuuş, kefeştatayyuuş, kıtmiir.)

66- Unutkanlık için
Bu duayı seher vaktin de 70 defa okuyan kimse unutmayı inkar eder.Dua evliya ların dua sıdır (ismi evliya dua sıdır) Tecrübe olunmuştur. Dua budur
(Allahummerzukna Hıfzal murseliin, ve lhamel enbiyaai ve fehmel evliyaai bi keramike Yaa ekremel ekremiin.

67- Romatizma için
2 veya 3 yaşında Sığırın öd ünü Bir bardak gaz yağının içine akıtıp romatizma olan yerlere ve dizlere sürülmeli. geçirir.

68- Basur için
Hurmanın Çekirdeğini Dövüp kahve gibi kaynatıp içerse geçirir

69- Herhangi bir Azaya Bir yere İğne gibi veya çivi gibi bir şey batsa ve çıkarılamasa veya çıkarırken çok acırsa, kaplumbağa etini o azaya sarılırsa derhal kendiliğin den çıkar

70- Solucan için
Sabah aç karnına semiz otu yenir. veya kaynatıp suyunu sabah aç karnına içilir bir kaç gün devam edilir. se solucanları döker.

71- Böbrekteki taş ve kumları dökmek için 100%100
İnciri toprak tencereye koyup ağzını çamur ve saire ile güzelce sıvayıp Ateşte kaynatılıp sonra indirerek suyunu süzerek su yerine içilmelidir. Eğer Ağır olursa haif şeker katıp öyle içmelidir. (Çok defa tecrübe edilmiştir. denemiştir. Arşivinize alın en azın dan başkalarına yardımınız dokunur belki)

72- Böbrek taş ı düşürmek için
Turp un suyunu sıkıp ayaz da bekletilir, sonra aç karnına birer bardak içilir, 1 hafta 10 gün kadar taş düşün ceye kadar devam etmelidir. zira taş muhakkkak düşer. (Defalarca Denenmiştir)

73- Böbrek taş ı için
Altun Otu (Taşlarda bulunur) Kaynatılarak içilirse muhakkak düşürür. tecrübe olunmuştur.

74- El Ayak Veya vucudun herhangi bir yerinde bulunan Ekzama İçin
Söğüt ağacının Kabuğu yakılıp külü alınır. Pekmez ile Karıştırılıp Kına yakar gibi Ekzama Olan yere koyulup üzeri sarılır. Sabah olunca cıkarılır, 1 hafta devam edilirse gecer. Tecrübe olunmuştur.

75- Ağır bir şekilde Zehirlenmiş bir kişi ye
Ölecek kadar zehirlenmiş bir kişiye Merkeb eti yedirilirse ölümden kurtulur. (kitap tecrübe olunmuştur diyor) Hayatul hayvan Kitabı

76- Delilik İçin
Merkep in Alın derisi Deli olan kişinin boynuna bağlasalar hemen anında iyi olur.
Kitap Tecrübe olunmuştur diyor.

77- Bir çocuk daima Ağlasa
Merkep sütünden içirseler Artık ağlamaz.

78- Nefes darlığı için
50 dirhem Merkep Kanı içse Geçer Diyor kitap.(hayatul hayvan) da

79- Göze Ak Düşerse
Devenin Ağız Köpüğünden alınıp yedirseler gecer.

80- Tansiyon yüksek olursa muşmula Yaprağı Kaynatılıp içilirse Düşürür

81- Şeker hastalığına şifa
Kara burçak denilen şey kaynatılıp içirilirse Eser kalmaz hastalıktan

82-Tifo Hastalığı için
Tavuğu kesip hemen sıcak sıcak 2 ayağına sarılacak.

83- Şeker hastalığı için
10 gram sinameki, 10 gram hardal tohumu, 3 gram anason, 1 buçuk litre suya konularak Aliminyum kapta 1 litre kalıncaya kadar kaynatılır. Sabahları aç karnına Bir çay bardağı içilirse, Geçer

84- Şeker hastalığına 100%100 deva
Böğürtlen Dikeninin yalnız yaprağını kaynatıp suyunu içmek lazımdır. Allah ın izni ile eser kalmaz.

85- Romatizma için
15 yumurta kabuğu ile yıkanır,10 limon kabuğu ile yıkanır ve güzelce dövülür, 1 kilo bal ın içine Yarım kilo tere yağı Konularak hepsi bir arada 10 ila 15 gün durur, arasıra karıştırılır, 15 gün sonra sabahları aç karnına birer miktar yenirse hastalıktan eser kalmaz.

86- İdrar yolunda Mesanede Taş veya Kum olursa
İsrail zeytini suda ezilip içilir, 126 aded yasin suresi su ya okunur ve içilir, iyi olduktan sonra Allah rızası için ‚ Tane kurban kesilir. Tecrübe olunmuştur

87- Ateşli Bir Kimsenin Ateş ini düşürmek için 19 defa
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdun Hayyun Kayyuumun Hakemun Adlun Kudduusun (Yaa naaru kuunii berden ve selaamen). Düşmana Görünmemek için
Parantez içindeki yerine (Fe eğşeynaahum fehum laa yubsiruun) okunur.

88- Herhangi bir hacetiniz olduğunda
Cuma günü sabah namzın dan evvel Abdest alıp 313 defa ayet el kürsi okunur, sonra (Yaa Rabbel aziim Bu Ayeti Kerimenin Hürmetine, 313 Bedir Ashabının Hürmetine, 313 Talut Ashabının Hürmetine, Muradımı İhsan buyur) denilir. Çok Ama Çok Tesirlidir. Evlilik isteyenler iş isteyenler Rızık genişliği isteyeneler Bir işinin olmasını isteyenler Her Hacet için okunur. Allah Yardımcımız olsun.

89- Bir kişi Sana El kaldırıp vuracağı
(fallaahu hayrun haafizan) dersen Okişinin eli öylece kalır. sana vuramaz vursada Çarpılır. Ayetin manası= Yemin ederim ki O Allah Koruyucuların (muhafaza edenlerin) Enhayırlısı dır. Böyle diyince kişi 100%100 Allah ın Muhafazası Altına girmiş oluyor ki O Sana el kaldıran Kişi Ye Allah ne Yapar düşünün. yalnız Sadece müstehak olana yapılmalıdır.

90- Kadr Suresi : Bir insanın Elbisesinin bir parcasına Kadr suresi ve Uyuyan kişinin ismi ve Annesinin ismini Yazıp O insanın derin uykuda olduğu vakit Göğsüne koyulsa Müddeti ömründe ne işlemişse hepsini anlatır.

91- Selamun kavlen min rabbirrahiim :
C.Allah tan her ne Hacet için Olursa olsun Bu Ayeti kerimyi Tam bir temizlik ve İnanışla 1479 defa sabaha Karşı okuyan kişinin Dileği kabul olur. (Denenmiştir)

92- Parada Bereket için :
Şu ayeti kerimeyi misk ve safran ile yazıp Cüzdanının içine koyarsa Bereket hasıl olur. Lakin cüzdanı Belden aşağı tutması lazımdır. Ayet
بسم الله الرحمن الرحيم
فأصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدى به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين
(Bismllahirrahmanirrahim Fe esbaha Fuaadü ümmi musaa faarigan İn keedet Le tübdii bihi Levlaa en rabetnaa Alaa kalbihaa litekuune minel mü’miniin (arapca yazılmalıdır)

93- Ayet el kürsinin Çok Özel formülü
Sadece Müşkil olan işlerde okunur
1.ci gün 50, 2.ci gün 170, 3.cü gün 220, 4.cü gün 313 defa, 5.ci gün 50, 6.cı gün 170, 7 ci gün 313 defa Gece 11 den sonra sabah 5 e kadar bu zaman zarfı içinde okunmalıdır. Çok Ama Çok Tesirli dir. Çok defa denenmiştir.

94- Bir türlü Yerine gelmeyen hal olmayan işler için,
dua ların kabul olması için: 41 gün gece saat 1 den sonra 2 rekat namaz kılınır,hiç konuşmadan 1005 defa ihlas suresi okunur. Rızık kapıları Ardına kadar açılır, bütün sıkıntılardan kurtulur ve bütün dua ları kabul olur insallah, Defalarca tecrübe olunmuştur.

95- Her gece 1 Defa Vakıa Suresini okuyan Ömür boyu fakirlik görmez. Hadisi seriftir.

 
 
 Cebrail A.S’ın Peygamberimize Okuduğu Şifa Duası

OKUNUŞU:
Bismillâhi erkıyke, vallâhü yeşfiyke min külli dâin ye’tiyke min şerrin-neffâsâti fil’ukadi ve min şerri hasidin iza hasede.
MANASI:
Allah’ın ismiyle seni muhafaza ederim. Yüce Allah, sana gelen her türlü hastalıktan, düğümleri üfleyenlerin (büyücülerin) şerrinden (vereceği zarardan)
ve hasedcinin hased etmek istediği zaman ki, şerrinden seni korusun ve sana şifâ versin.
__________________

 

zenginlik zikri

zenginlik

 
 
Erkeklik kudretini artirmak babi

Erligi zeif olan erkegin erkekligi guclendirmek icin her gun sabah namazindan sonra bir bardak suya 7kez inna enzalnahu fi leyletil kadri.suresi 7kez iza ca enesrullahi vel feth.ve bir ya fettah oku 7gun boyle devam et.bunu boyle eden cok shasiracak oyle gucluluk olacak ki, ……dozmez hale gelecek.bir usul yine 41nohuta 41 ya fettah ya halim ya azim ya hennan ya mugisu.oku ve suda kaynattiktan sonra birer birer yimeli sabaha kadar cima eder.kaynak; kitabul tibbul aimmeh.
 

KADİR SÛRESİ

Okunuşu : Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.

Leyletülkadri hayrün min elfişehr.

Tenezzelülmelâiketü verrûhu

fîhâ bi-izni Rabb’ihim, min külli emr.

Selâmün, hiye hattâ matle’il fecr.

NASR SÛRESİ

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İzâ câe nasrullâhi velfeth.

Ve raeytennâse yed*hulûne fî dinillâhi efvâcâ.

Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü

İnnehü kâne tevvâbâ.

 
 
Felçli ve psikolojik hastalar için Yasin suresinin okuma usulü

Bu hastalar için Yasin-i Şerif okumaya devam ederken;
1.Mübinde 7 Felak Suresi-1 Nas Suresi
2.Mübinde 6 Felak Suresi-2 Nas Suresi
3.Mübinde 5 felak Suresi-3 Nas Suresi
4.Mübinde 4 Feak Suresi-4 Nas Suresi
5.Mübinde 3 Felak Suresi-5 Nas Suresi
6.Mübinde 2 Felak Suresi-6 Nas Suresi
7.Mübinde 1 Felak Suresi-7 nas suresi okunur.
Bu okuma bir suya okunup üflenir yada hastaya üflenir.Her mübinde ve her sure okuyuşundan.

%d Bloggern gefällt das: